Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustaminen ja toimeenpano

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS – vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sen avulla Euroopan unionin (EU) maan oikeusviranomainen voi lähettää omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen suoraan toisen EU-maan oikeusviranomaiselle, ja päätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön ilman muita muodollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikä on menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös?

Se on pysyvä toimenpide, jolla otetaan pois laittomasti hankittu omaisuus rikollisilta ja heidän rikoskumppaneiltaan.

Rikokset

Lähettäminen

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Perusteet olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön

Päätöksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos todistusta ei esitetä, se on puutteellinen tai se ei selvästikään vastaa päätöstä. Siitä voidaan kieltäytyä myös monissa muissa tapauksissa, kuten esimerkiksi jos

Täytäntöönpanon lykkääminen

Täytäntöönpanoa voidaan lykätä useissa tapauksissa, jos

Asianomaiset osapuolet

EU-maiden on varmistettava, että kaikilla asianomaisilla osapuolilla, mukaan luettuna lailliset kolmannet osapuolet, on oikeuksiensa suojelemiseksi oikeussuojakeinot menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. marraskuuta 2006 alkaen, ja EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. marraskuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Puitepäätökseen 2006/783/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS 22 artiklan perusteella (KOM(2010) 428 lopullinen, 23.8.2010)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016