Riitauttamattomat vaatimukset –Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 805/2004 – riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotto

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetus ei kuitenkaan kata vero-, tulli- ja hallinto-oikeudellisia asioita. Asetus on voimassa kaikissa EU-maissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Vaatimusta pidetään riitauttamattomana, jos

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Tuomion antaneen EU-maan (tuomiovaltio) on vahvistettava riitauttamatonta vaatimusta koskeva tuomio eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Vahvistaminen tapahtuu käyttämällä vakiolomaketta. Se voi koskea vain tuomion osaa, jolloin kyseessä on ”osittainen eurooppalainen täytäntöönpanoperuste”.

Vähimmäisvaatimukset

Jotta riitauttamattomia vaatimuksia koskeva tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on tuomioistuinmenettelyn tuomiovaltiossa täytettävä tietyt ehdot.

Näin ollen ainoastaan asetuksessa luetellut tiedoksiantotavat voidaan hyväksyä, jotta tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.

Lisäksi haastehakemuksessa on ilmoitettava tarkasti tiedot, jotka koskevat

Tuomiovaltioiden on lisäksi ehdottomasti mahdollistettava oikeus tuomioiden uudelleen tutkimiseen poikkeustapauksissa.

Täytäntöönpano

Täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan sen EU-maan lainsäädäntöä, jossa täytäntöönpanoa haetaan (täytäntöönpaneva EU-maa). Velkojan on toimitettava toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille:

Velkojalta ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai ylimääräistä talletusta sillä perusteella, että hän on ulkomaan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa EU-maassa.

Täytäntöönpanevan EU-maan toimivaltainen tuomioistuin voi tietyin ehdoin kieltäytyä panemasta täytäntöön tuomiota, joka on ristiriidassa jossain toisessa EU-maassa tai muussa kuin EU-maassa aikaisemmin annetun tuomion kanssa. Tietyissä tapauksissa toimivaltainen tuomioistuin voi keskeyttää täytäntöönpanon tai rajoittaa sitä.

Yleiset säännökset ja loppusäännökset

Parantaakseen mahdollisuuksia käyttää täytäntöönpanomenettelyjä EU-maiden on asetettava yleisön ja asiantuntijoiden saataville tarvittavat tiedot muun muassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

Mikään ei estä velkojaa hakemasta tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa asetuksen (EU) N:o 1215/2012 perusteella. Asetus täytäntöönpanoperusteiden käyttöönotosta ei myöskään estä oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta annetun asetuksen (EY) N:o 1393/2007 soveltamista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 21. lokakuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15–39)

Asetukseen (EY) N:o 805/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 28.06.2016