Ihmiskaupan uhreille myönnettävä oleskelulupa

Kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai (vaihtoehtoisesti) jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, voidaan myöntää määräaikainen oleskelulupa. Tämän toivotaan kannustavan heitä tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa samalla kun heille itselleen voidaan tarjota riittävää suojelua.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

TIIVISTELMÄ

Kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai (vaihtoehtoisesti) jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, voidaan myöntää määräaikainen oleskelulupa. Tämän toivotaan kannustavan heitä tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa samalla kun heille itselleen voidaan tarjota riittävää suojelua.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan oleskeluluvan myöntämis- ja uusimismenettely sekä ehdot, jotka koskevat oleskeluluvan uusimatta jättämistä ja peruuttamista sekä uhrien kohtelua ennen oleskeluluvan myöntämistä ja sen myöntämisen jälkeen.

AVAINKOHDAT

Direktiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin vaikka he olisivat tulleet EU:n alueelle laittomasti. Lupia voidaan myöntää kyseessä olevan EU-maan lainsäädännön mukaisen täysi-ikäisyyden saavuttaneille henkilöille, ja direktiiviä voidaan soveltaa kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin myös lapsiin.

Asianomaisen EU-maan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava direktiivin mukaisista mahdollisuuksista kyseiselle henkilölle. Kolmannen maan kansalaisille annetaan harkinta-aika, jotta he voivat toipua kokemuksistaan ja päästä rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vaikutuspiiristä. Näin he kykenevät tekemään perustellun päätöksen siitä, tekevätkö he yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Harkinta-ajan kuluessa kyseisellä kolmannen maan kansalaisella on seuraavat oikeudet:

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on arvioida

Kun edellä mainitut kolme edellytystä täyttyvät, uhrille myönnetään väliaikainen oleskelulupa, joka voidaan uusia ja joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta. Oleskelulupa voidaan uusia, mikäli asiaa koskevat edellytykset edelleen täyttyvät. Oleskeluluvan haltijoilla on oikeus pääsyyn työmarkkinoille sekä ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen kansallisessa lainsäädännössä määritetyin edellytyksin.

Oleskelulupa voidaan jättää uusimatta, jos tässä direktiivissä säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai jos asiaa koskeva menettely on päättynyt. Oleskelulupa voidaan peruuttaa useista syistä, esimerkiksi jos uhri on luonut uudelleen siteet rikoksista epäiltyihin tai jos uhri ei enää suostu yhteistyöhön tai jos menettelyä ei enää jatketa.

EU-maat voivat antaa tai pitää voimassa tässä direktiivissä tarkoitettujen henkilöiden kannalta suotuisampia säännöksiä.

Vaikka useita direktiiviin liittyviä näkökohtia koskevien tietojen keruuta on vielä parannettava, kahdessa komission vuosina 2010 ja 2014 laatimassa direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa todetaan, että EU-maat eivät ehkä hyödynnä riittävästi mahdollisuutta myöntää oleskelulupia viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä vastaan.

TAUSTAA

Tätä direktiiviä on luettava yhdessä ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU kanssa. Kyseinen direktiivi tarjoaa laaja-alaisen lainsäädäntökehyksen sekä EU:n että kolmansien maiden kansalaisille, ja siinä vahvistetaan useimpia direktiivin 2004/81/EY säännöksiä, muun muassa lasten suojelun ja tuen puitteita.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/81/EY

6.8.2004

5.8.2006

EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19-23

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta (KOM(2010) 493 lopull., 15.10.2010).

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta (COM(2014) 635 final, 17.10.2014).

Viimeisin päivitys: 02.04.2015