Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

Puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että vakavimmat rasismi- ja muukalaisvihatapaukset ovat kaikkialla Euroopan unionissa (EU) rikosoikeudellisesti rangaistavia tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin rangaistuksin. Tavoitteena on myös parantaa ja edistää oikeudellista yhteistyötä tällä alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

TIIVISTELMÄ

Puitepäätös on jatkoa yhteiselle toiminnalle 968/443/YOS, ja siinä säädetään tiettyjä rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviä rikoksia koskevien EU-maiden lakien ja asetusten lähentämisestä. Tietynlaiset vakavat rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuodot on katsottava rikokseksi kaikissa EU-maissa, ja siitä on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia.

Puitepäätöstä sovelletaan kaikkiin rikoksiin, jotka

”Vihapuhe”

Rikosoikeudellisesti rangaistavia ovat määrätyt jäljempänä luetellut teot:

Myös yllytys ja avunanto edellä mainittuihin rikoksiin ovat rangaistavia.

Näiden rikosten osalta EU-maiden on otettava käyttöön

Oikeushenkilöitä on rangaistava tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin, joihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja. Lisäksi oikeushenkilöitä voidaan rangaista seuraavasti:

Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen rasismia ja muukalaisvihaa käsittävissä rikoksissa ei saa edellyttää uhrin tekemää rikosilmoitusta tai heidän nostamaansa syytettä.

”Viharikos”

Rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vaikuttimia pidetään joka tapauksessa raskauttavina asianhaaroina, tai vaihtoehtoisesti tuomioistuimilla on oltava valtuudet ottaa tällaiset vaikuttimet huomioon määritettäessä rangaistuksia rikoksille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Puitepäätös 2008/913/YOS

6.12.2008

28.11.2010

EUVL L 328, 6.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS täytäntöönpanosta [ COM(2014) 27 final of 27.1.2014 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että monet EU-maat eivät ole saattaneet puitepäätöksen kaikkia ehtoja kokonaan ja/tai oikein osaksi kansallista lainsäädäntöään, etenkään rikoksia, jotka liittyvät tiettyjen kansainvälisten rikosten julkiseen puolusteluun, kieltämiseen tai vakavaan vähättelyyn.

Suurimmalla osalla EU-maita on säännöksiä, jotka tekevät rangaistavaksi julkisen yllyttämisen rasistiseen ja muukalaisvihamieliseen väkivaltaan tai vihaan, mutta useat EU-maat eivät ole siirtäneet puitepäätöksen kattamia rikoksia täysin lainsäädäntöönsä. Joitakin aukkoja on havaittavissa myös lähestymistavassa rikosten rasistisiin ja muukalaisvihamielisiin vaikuttimiin, oikeushenkilöiden vastuuseen ja lainkäyttövaltaan.

Komissio aloittaa vuoden 2014 aikana EU-maiden kanssa kahdenväliset neuvottelut varmistaakseen päätöksen täyden ja moitteettoman saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viimeisin päivitys: 15.06.2014