Joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskeva eurooppalainen yhteyspisteiden verkosto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2002/494/YOS – joukkotuhontaa, ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia ja sotarikoksia koskevan yhteyspisteiden verkosto

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan kansallisten yhteyspisteiden verkosto (yksi jokaisessa EU-maassa), jonka tarkoitus on parantaa yhteistyötä joukkotuhonnan*, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten* ja sotarikosten* torjunnassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jokaiseen EU-maahan perustetaan kansallinen yhteyspiste näiden rikosten tutkintaan liittyvää tiedonvaihtoa varten. Jokaisen yhteyspisteen tiedot on lähetettävä EU:n neuvoston pääsihteeristölle, joka sitten välittää tiedon muiden EU-maiden kansallisiin yhteyspisteisiin.

Kansalliset yhteyspisteet antavat toisilleen tietoa joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta muiden kansallisten yhteyspisteiden pyynnöstä.

Euroopan unionin neuvosto antaa Euroopan parlamentille vuosittain tietoa yhteyspisteiden verkoston toiminnasta.

Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan aloitteesta ja yhteensovittaa sellaisten henkilöiden tutkimiseksi ja syytteeseen panemiseksi toteutettavia toimia, joiden epäillään tehneen joukkotuhontarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai sotarikoksia.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 13. kesäkuuta 2002.

TAUSTAA

Kaikki EU-maat ratifioivat 17. heinäkuuta 1998 Rooman perussäännön, jolla perustettiin kansainvälinen rikostuomioistuin (IC) käsittelemään joukkotuhontaan, ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin ja sotarikoksiin liittyviä asioita.

Joukkotuhontaa, ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia ja sotarikoksia koskevien rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavat kuitenkin edelleen pääasiassa kansalliset viranomaiset. Siksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä kansallisten viranomaisten kesken, jotta voidaan varmistaa näiden rikosten tehokas torjunta.

KESKEISET TERMIT

* Joukkotuhonta: toiminta, jonka päämääränä on jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittäminen kokonaan tai osittain.

* Ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset: toiminta, joka tehdään osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä.

* Sotarikokset: sodankäyntiä koskevan oikeuden vastainen toiminta (esim. Geneven sopimukset). Tällaista on esimerkiksi sotavankien huono kohtelu, panttivankien tappaminen tai kaupunkien tai kylien tahallinen tuhoaminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/494/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston perustamisesta (EUVL L 167, 26.6.2002, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2003/335/YOS, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta (EUVL L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Viimeisin päivitys: 26.11.2015