Rikoksen uhreille toisissa EU-maissa maksettavat korvaukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/80/EY – rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä on kaksi pääkohtaa.

Riittävän korvauksen takaaminen

Riittävien korvausten takaaminen uhreille voi olla vaikeaa,

Direktiivissä edellytetään, että uhrit

Yhteistyö

Kaikkien EU-maiden piti perustaa kansalliset järjestelmät, jotka tarjoavat oikeudenmukaisia ja riittäviä korvauksia, 1. heinäkuuta 2005 mennessä. Direktiivillä perustetaan kansallisten viranomaisten välinen yhteistyöjärjestelmä helpottamaan uhrien mahdollisuutta saada korvauksia kaikkialla EU:ssa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 26. elokuuta 2004. EU-maiden piti saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 2006 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 15–18)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/337/EY, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, vakiolomakkeiden vahvistamisesta korvaushakemusten ja -päätösten toimittamista varten rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun neuvoston direktiivin 2004/80/EY mukaisesti (EUVL L 125, 12.5.2006, s. 25–30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Viimeisin päivitys: 08.12.2015