EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsy maahan opiskelua, harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/114/EY – EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn yhteiset säännöt

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU-maiden lait, joissa säädetään EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pääsystä maahan opiskelua, oppilasvaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Maahanpääsyn edellytykset

Oleskelulupien voimassaolo ja uusiminen

Oleskeluluvan voimassaoloaika vaihtelee ryhmästä toiseen:

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeudet

Direktiivin mukaan opiskelijoilla on oikeus käydä töissä ja harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vastaanottava EU-maa voi kuitenkin rajoittaa taloudellisen toiminnan harjoittamista ensimmäisenä oleskeluvuonna.

Menettely ja avoimuus

Kumoaminen

Direktiivi (EU) 2016/801 kumoaa ja korvaa direktiivin 2004/114/EY 24. toukokuuta 2018.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. tammikuuta 2005 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 11. tammikuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12–18)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Viimeisin päivitys: 15.09.2017