Pakolaisaseman myöntämis- tai peruuttamismenettelyn vähimmäisvaatimukset

Tässä direktiivissä säädetään pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevien menettelyjen vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan vähentää tutkintamenettelyissä esiintyviä kansallisia eroja sekä varmistaa päätöksenteon korkea laatu kaikissa Euroopan unioniin (EU) kuuluvissa maissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista.

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin Euroopan unioniin (EU) kuuluvien maiden alueella, myös niiden rajoilla tai kauttakulkualueilla, tehtyihin turvapaikkahakemuksiin *. Sitä ei kuitenkaan sovelleta Tanskaan, joka on päättänyt jättäytyä kokonaan EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan politiikan ulkopuolelle.

EU‑maiden on sovellettava tätä direktiiviä menettelyihin, joissa tutkitaan Geneven yleissopimukseen * perustuvat turvapaikkahakemukset. Jos EU‑maat tutkivat turvapaikkamenettelyn yhteydessä myös hakijan edellytyksiä saada mitä tahansa muuta kansainvälistä suojelua, niiden on sovellettava direktiiviä koko menettelyyn. Lisäksi ne voivat soveltaa direktiiviä menettelyissä, joilla ratkaistaan mitä tahansa muuta kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset.

Perustakeet

Turvapaikkahakemusta ei voida hylätä pelkästään siksi, ettei sitä ole tehty mahdollisimman pian. Lisäksi EU‑maiden on varmistettava, että hakemukset tutkitaan yksilöllisesti, objektiivisesti ja puolueettomasti.

Hakijoiden on annettava jäädä maahan, kunnes hakemuksesta on tehty päätös.

Lisäksi EU‑maiden on varmistettava, että

Ilman huoltajaa oleville alaikäisille * myönnetään tietyin edellytyksin seuraavat lisätakeet:

Velvoitteet

EU‑maat voivat velvoittaa turvapaikanhakijat tekemään yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Erityisesti EU‑maat voivat säätää, että turvapaikanhakijoiden on

Tutkintamenettely

Yleensä hakemuksia koskevat päätökset tekee EU‑maiden nimittämä määrittävä viranomainen. Sen henkilöstöllä on oltava asianmukaiset tiedot turvapaikka- ja pakolaisoikeudessa sovellettavista keskeisistä periaatteista.

Ennen kuin toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen, turvapaikanhakijalle annetaan yleensä tilaisuus henkilökohtaiseen puhutteluun, jonka suorittaa toimivaltainen virkamies. Siinä ei saa yleensä olla läsnä perheenjäseniä, ja se on järjestettävä olosuhteissa, joissa voidaan taata asianmukainen luottamuksellisuus. Puhuttelusta tehdään kirjallinen pöytäkirja, ja hakijaa voidaan pyytää hyväksymään sen sisältö. Se, että hakija kieltäytyy hyväksymästä pöytäkirjan sisältöä, ei kuitenkaan saa estää määrittävää viranomaista tekemästä hänen hakemustaan koskevaa päätöstä.

EU‑maat eivät saa ottaa henkilöä säilöön ainoastaan sen vuoksi, että hän on turvapaikanhakija. Jos turvapaikanhakija otetaan säilöön, EU‑maan on varmistettava, että nopea oikeudellinen tarkastelu on mahdollista. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa asetuksessa säädetään hakijoiden säilöönottoa koskevia täydentäviä määräyksiä.

EU‑maat voivat käyttää lääketieteellisiä tutkimuksia määrittääkseen ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän turvapaikkahakemuksen tutkinnan yhteydessä.

EU‑maiden on taattava jokaista hakemusta koskevien tietojen luottamuksellisuus.

Ensimmäiseen päätökseen liittyvät menettelyt

Direktiivissä säädettyjä perusperiaatteita ja ‑takeita sovelletaan täysimääräisesti ns. normaalien turvapaikkahakemusten tutkintaan. EU‑maat voivat myös säätää erityismenettelyistä, jotka poikkeavat näistä perusperiaatteista ja ‑takeista, kun on kyse turvapaikkahakemusten tutkinnasta seuraavissa kahdessa tapauksessa:

Lisäksi EU‑maat voivat päättää nopeuttaa direktiivissä säädettyjen perusperiaatteiden ja takeiden mukaista tutkintamenettelyä erityisesti, jos

EU:n ulkopuolinen maa, joka on määritetty turvalliseksi alkuperämaaksi, voidaan katsoa turvalliseksi alkuperämaaksi tietylle turvapaikanhakijalle ainoastaan, jos hakija ei ole esittänyt mitään vakavia perusteita sille, että tätä maata ei voitaisi katsoa hänen nimenomaisessa tilanteessaan turvalliseksi, minkä johdosta hänet voitaisiin määritellä pakolaiseksi direktiivin 2004/83/EY mukaisesti.

EU‑maat voivat tietyin edellytyksin katsoa, että turvapaikkahakemukselta puuttuvat tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja jättää sen tutkimatta erityisesti, jos

EU‑maat voivat soveltaa turvallisen kolmannen maan käsitettä vain, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että asianomaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa

Pakolaisaseman poistamista koskeva menettely

EU‑maat aloittavat tutkinnan henkilön pakolaisaseman poistamiseksi, kun ilmenee uusia seikkoja, joiden nojalla hänen pakolaisasemansa oikeellisuutta on syytä harkita uudelleen.

Tällaisen tutkinnan on noudatettava tiettyjä periaatteita ja takeita, jotka koskevat erityisesti asianomaiselle henkilölle tiedottamista sekä hänelle annettavaa mahdollisuutta esittää henkilökohtaisessa puhuttelussa perusteet siihen, miksi hänen pakolaisasemaansa ei olisi syytä poistaa.

Muutoksenhakumenettely

EU‑maiden on varmistettava, että hakijoilla on tosiasiallinen oikeus hakea tuomioistuimessa muutosta turvapaikkahakemustaan koskevaan päätökseen ja muunlaisiin turvapaikkamenettelyjen puitteissa tehtyihin päätöksiin (mukaan luettuna pakolaisaseman peruuttamista tai hakemuksen tutkittavaksi ottamista koskevat päätökset).

Taustaa

Tampereella vuonna 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetettiin tavoitteeksi yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu Geneven yleissopimuksen täysimääräiseen ja kokonaisvaltaiseen soveltamiseen. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulisi lyhyellä aikavälillä sisältää oikeudenmukaista ja tehokasta turvapaikkamenettelyä koskevat yhteiset vaatimukset, jotka sisältyvät neuvoston 27. maaliskuuta 2000 hyväksymään tulostauluun. Pidemmällä aikavälillä tuloksena olisi oltava yhteinen turvapaikkamenettely ja yhtenäinen asema, joka on voimassa unionin koko alueella.

Säädöksen keskeiset termit

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2005/85/EY

2.1.2006

1.12.2007(15 artiklan osalta 1.12.2008)

EUVL L 326, 13.12.2005

MUUTA ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 8 päivänä syyskuuta 2010, pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1 päivänä joulukuuta 2005 annetun direktiivin 2005/85/EY soveltamisesta [KOM(2010) 465 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Kertomuksessa esitetään yleiskatsaus direktiivin 2005/85/EY saattamisesta osaksi EU‑maiden kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

Kertomuksessa selvitetään seikkaperäisesti muutamia tapauksia, joissa direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä puutteellisesti tai virheellisesti taikka sitä on sovellettu puutteellisesti EU‑maissa. Lisäksi EU‑maiden järjestelyissä ja menettelyä koskevissa takeissa on edelleen eroavaisuuksia direktiivin valinnaisten säännösten ja poikkeuslausekkeiden takia. Tämä koskee erityisesti

Direktiivin epämääräisistä ja monitulkintaisista normeista johtuvien menettelyllisten eroavuuksien poistamiseksi EU‑maiden väliltä komissio teki vuonna 2009 ehdotuksen [KOM(2009) 554 lopullinen] direktiivin muuttamiseksi.

Viimeisin päivitys 16.10.2010