Ihmiskaupan torjunta

Puitepäätöksen tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka koskee rikosasioissa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä ihmiskaupan torjunnan alalla. Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan tasolla yhteiset säännökset tiettyjen kysymysten, kuten kriminalisoinnin, seuraamusten, koventamisperusteiden, toimivallan ja rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen käsittelyyn.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta.

TIIVISTELMÄ

Sen jälkeen kun neuvosto hyväksyi vuonna 1997 yhteisen toiminnan ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta, useita aloitteita on esitetty niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Wienin toimintasuunnitelmassa ja Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä toivottiin kuitenkin, että joitakin rikosoikeuden ja rikosoikeudenkäyntimenettelyn näkökohtia säänneltäisiin entistä tarkemmin antamalla täydentäviä säännöksiä.

Palermossa joulukuussa 2000 pidetyssä allekirjoittamiskonferenssissa komission jäsen Antonio Vittorino allekirjoitti yhteisön puolesta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen sekä siihen liitettävät pöytäkirjat ihmiskaupan sekä maahanmuuttajien maitse, ilmateitse ja meritse tapahtuvan salakuljetuksen torjunnasta.

Tarkasteltavana olevalla puitepäätöksellä komissio halusi täydentää voimassa olevia välineitä, joilla ihmiskauppaa torjutaan ja joita ovat muun muassa:

Komissio käsittelee näin ollen ihmiskauppaa henkilöön kohdistuvana rikoksena, joka tehdään hyväksikäyttötarkoituksessa.

Puitepäätöksen 1 artiklassa esitellään työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tai seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan käsite. Jäsenvaltioiden on säädettävä rangaistavaksi sellaisen henkilön värväys, kuljettaminen, siirtäminen ja kätkeminen, jonka perusoikeuksia on loukattu. Kaikenlainen rikollinen käyttäytyminen, jossa hyödynnetään henkilön henkisesti tai fyysisesti heikkoa asemaa, on siis rangaistavaa.

Uhrin suostumuksella ei ole merkitystä silloin, kun rikoksen tekijän käyttäytyminen on puitepäätöksessä tarkoitettua hyväksikäyttöä, joksi lasketaan

Ihmiskauppaan liittyvä yllyttäminen, avunanto ja teon yritys ovat rangaistavia tekoja.

Kansallisissa lainsäädännöissä säädettyjen seuraamusten on oltava "tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia". Komissio määrää, että vankeusrangaistuksen enimmäiskeston on oltava vähintään kahdeksan vuotta, mutta sallii samalla muiden poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla hyväksyttyjen välineiden soveltamisen. Näitä välineitä ovat muun muassa rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta hyväksytty yhteinen toiminta 98/699/YOS sekä rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista hyväksytty yhteinen toiminta 98/733/YOS. Edellä mainittu vankeusrangaistus voidaan määrätä vain tiettyjen ehtojen täyttyessä:

Puitepäätöksessä vahvistetaan lisäksi oikeushenkilöiden rikosoikeudellinen ja siviilioikeudellinen vastuu. Vastuu täydentää luonnollisten henkilöiden vastuuta. Oikeushenkilö on vastuussa rikoksesta, jonka on oikeushenkilön puolesta tai hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema.

Oikeushenkilöille langetettavat seuraamukset ovat "tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia", ja niihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja muita seuraamuksia, kuten väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa, tuomioistuimen määräys lopettaa toiminta tai oikeuden menettäminen julkisiin etuisuuksiin tai tukiin.

Ihmiskaupan uhreina oleviin lapsiin kiinnitetään erityistä huomiota uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyssä tehdyn puitepäätöksen 2001/220/YOS mukaisesti.

Jotta rikos ei jää rankaisematta toimivaltaristiriidan takia, päätöksessä esitetään edellytykset, joiden perusteella voidaan määritellä toimivalta. Valtiolla on toimivalta silloin, kun

Toiseksi mainittu peruste on erityisen tärkeä sellaisten valtioiden osalta, jotka eivät luovuta kansalaisiaan, koska siinä tapauksessa niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen syytteeseen oman maansa kansalaiset, jotka ovat syyllistyneet rikokseen kyseisen jäsenvaltion ulkopuolella.

Puitepäätöksellä kumotaan yhteinen toiminta 97/154/YOS siltä osin kuin se koskee ihmiskauppaa.

Puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2002/629/JAI

1.8.2002

1.8.2004

EUVL L 203, 1.8.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 2 päivänä toukokuuta 2006, ihmiskaupan torjunnasta 19 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 10 artiklaan perustuva [KOM(2006) 187 lopull. - Ei julk. EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005 - Ihmiskaupan torjunta: kokonaisvaltainen toimintatapa ja ehdotukset toimintasuunnitelmaksi [KOM(2005) 514 lopullinen - Ei julk. EUVL:ssä]. Tiedonannon tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin (EU) sitoumusta ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Komissio pyrkii tehostamaan EU:n ja jäsenvaltioiden toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa ja työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa sekä edistetään ihmiskaupan uhrien suojelua, tukemista ja kuntouttamista. Komissio arvioi, että ihmiskaupan tehokas torjunta edellyttää kokonaisvaltaista toimintatapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja jossa otetaan huomioon ihmiskaupan globaali luonne. Tämä toimintatapa vaatii koordinoituja poliittisia toimia erityisesti vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioiden, ulkosuhteiden, kehitysyhteistyön, työllisyyden, miesten ja naisten tasa-arvon sekä syrjimättömyyden aloilla.

Viimeisin päivitys 03.03.2011