Todisteiden vastaanottaminen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (2022 saakka)

 

TIIVISTELMÄ:

Asetus (EY) N:o 1206/2001 jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

ASETUKSEN TARKOITUS

Sen tavoitteena on parantaa ja yksinkertaistaa oikeudellista yhteistyötä EU-maiden välillä sekä vauhdittaa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvaa todisteiden vastaanottamista.

Asetus (EY) N:o 1206/2001 kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2020/1783 (ks. tiivistelmä) 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta voidaan soveltaa siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin, kun jonkin EU:n jäsenvaltion tuomioistuin pyytää:

Pyyntö voidaan esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, jotka on tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

Pyyntöjen toimittaminen suoraan tuomioistuimelta toiselle

EU:n jäsenvaltioiden on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita, ja ilmoitettava tuomioistuinten alueellinen ja/tai erityistoimivalta. Tuomioistuin, jossa oikeudenkäynti on aloitettu tai aiotaan aloittaa (”pyynnön esittänyt tuomioistuin”), esittää pyynnöt sen EU:n jäsenvaltiolle tuomioistuimelle, joka vastaanottaa todisteet (”pyynnön vastaanottanut tuomioistuin”).

Kunkin EU:n jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka vastuulla on:

Pyynnön muoto ja sisältö

Pyyntö on esitettävä asetuksessa säädetyillä vakiolomakkeilla. Siitä on käytävä ilmi tietyt yksityiskohdat, kuten:

Pyynnöt on toimitettava sen EU:n jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa pyynnön vastaanottava tuomioistuin sijaitsee, tai millä tahansa muulla kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Pyynnön täyttäminen

Pyyntö täytetään sen vastaanottavan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Pyyntö on täytettävä 90 päivän kuluessa sen saamisesta.

Pyyntö voidaan evätä vain seuraavissa tapauksissa:

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ilmoittaa pyynnön epäämisestä pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle 60 päivän kuluessa pyynnön saamisesta.

Pyynnön esittäneen kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimen edustajilla on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos se on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan mahdollista. Läsnä voivat olla myös asianosaiset tai tarvittaessa heidän edustajansa (mikäli niitä on).

Asetus ei estä kahta tai useampaa EU:n jäsenvaltiota tekemästä tai säilyttämästä sopimuksia pyynnön esittämisen nopeuttamiseksi tai yksinkertaistamiseksi.

Kertomus

Vuonna 2007 Euroopan komissio julkaisi asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen. Siinä todettiin, että tarvitaan edelleen toimia, jotta sen toimivuutta voidaan parantaa. Ne koskevat

Julkinen kuuleminen

Joulukuussa 2017 komissio käynnisti julkisen kuulemisen yhteistyön parantamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa EU:ssa. Kuuleminen kattaa sekä asetuksen (EY) N:o 1393/2007 asiakirjojen lähettämisestä EU-maiden välillä sekä asetuksen, jota on käsitelty tässä tiivistelmässä.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2020/1783 kumotaan asetus (EY) N:o 1206/2001 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1 tammikuuta 2004 alkaen, lukuun ottamatta:

kaikkia on sovellettu 1. heinäkuuta 2001 alkaen.

Asetusta ei sovelleta Tanskassa.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EUVL L 174, 27.6.2001, s 1–24)

Asetukseen (EY) N:o 1206/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 11.12.2020