Perheenyhdistäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on vahvistaa yhteiset säännöt, jotka koskevat oikeutta perheenyhdistämiseen. EU:n alueella laillisesti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten perheenjäsenillä on oikeus perheenyhdistämiseen siinä EU-maassa, jossa kyseisen EU:n ulkopuolisen maan kansalainen oleskelee. Tavoitteena on säilyttää perheyhteys ja helpottaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotoutumista.

Direktiiviä ei sovelleta Irlantiin, Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (1). Se ei myöskään vaikuta kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuihin mahdollisiin suotuisampiin olosuhteisiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ehdot

Perheenyhdistämistä voivat hakea EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on vähintään vuoden oleskelulupa jossakin EU-maassa ja perustellut mahdollisuudet saada pysyvä oleskeluoikeus.

Sen sijaan direktiiviä ei sovelleta EU:n kansalaisen perheenjäseniin eikä sellaisiin EU:n ulkopuolisen maan kansalaisiin, jotka ovat hakeneet pakolaisaseman tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä tai jotka saavat tilapäistä suojelua.

Oikeus perheenyhdistämiseen koskee seuraavia henkilöitä:

EU-maat voivat tietyin edellytyksin sallia perheenyhdistämisen seuraavien osalta:

Moniavioisuutta ei tunnusteta: oikeus perheenyhdistämiseen voi koskea vain yhtä aviopuolisoa. Myöskään kyseisen oikeuden ulkopuolelle jäävien aviopuolisoiden lapset eivät voi hyötyä oikeudesta perheenyhdistämiseen, ellei heidän etunsa sitä edellytä (vuonna 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti).

EU-maat voivat myös edellyttää, että EU:n ulkopuolisen maan kansalainen ja hänen aviopuolisonsa ovat täyttäneet tietyn vähimmäisiän (joka on enintään 21 vuotta), ennen kuin he voivat käyttää oikeuttaan perheenyhdistämiseen.

Menettely

Perheenjäsenten oikeudet

Direktiivin soveltamista koskevat ohjeet

Vuonna 2014 Euroopan komissio julkaisi EU-maille ohjeet direktiivin soveltamiseksi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 3. lokakuuta 2003 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 3. lokakuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12–18)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY soveltamista koskevista ohjeista (COM(2014) 210 final, 3.4.2014)

Vihreä kirja Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta perheenyhdistämiseen (direktiivi 2003/86/EY) (COM(2011) 735 final, 15.11.2011)

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY soveltamisesta (COM(2008) 610 final, 8.10.2008)

Viimeisin päivitys: 05.06.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).