Yhdenvertainen kohtelu rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/43/EY – rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poikkeukset yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta

Oikeuskeinot ja täytäntöönpano

Syrjinnän uhrin on esitettävä ainoastaan oletus syrjinnästä, minkä jälkeen vastaajan on näytettävä toteen, ettei syrjintää ole tapahtunut.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen kanssa

Yhdenvertaista kohtelua edistävät elimet

Jokaisen EU-maan on nimettävä vähintään yksi elin, jonka tehtävänä on torjua syrjintää ja joka vastaa erityisesti uhrien auttamisesta ja riippumattomien selvitysten tekemisestä.

Neuvoston suositus

Neuvosto antoi vuonna 2013 suosituksen, jossa se kehotti toteuttamaan useita eri toimia, kuten torjumaan syrjintää, romanien integraation edistämiseksi. Suositus perustuu direktiiviin 2000/43/EY, ja siinä korostetaan direktiivin käytännön noudattamisen valvonnan merkitystä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 19. heinäkuuta 2000 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 19. heinäkuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lissabonin sopimus (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artikla) muodostaa oikeusperustan EU:n toimille kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

* KESKEISET TERMIT

Välitön syrjintä: henkilön kohteleminen rodun tai etnisen alkuperän perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa.

Välillinen syrjintä: tilanne, jossa näennäisesti puolueeton sääntö, peruste tai käytäntö saattaa tiettyä rotua tai etnistä alkuperää olevat henkilöt erityisen epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin nähden, jollei kyseisellä säännöllä, perusteella tai käytännöllä ole puolueettomasti perusteltavissa olevaa oikeutettua tavoitetta, ja jolleivät tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ole asianmukaisia ja tarpeellisia.

Häirintä: tilanne, jossa rotuun tai etniseen alkuperään liittyvällä haitallisella käytöksellä tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

Vastatoimenpiteet: syrjinnästä kantelevan tai toista henkilöä syrjintää koskevan kantelun tekemisessä avustavan henkilön epäoikeudenmukainen tai julma kohtelu.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (EUVL L 180, 19.7.2000, s. 22–26)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY soveltamisesta (KOM(2006) 643 lopullinen, 30.10.2006)

Neuvoston suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä (EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1–7)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Yhteinen kertomus rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (”rotusyrjintädirektiivi”) ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta (COM(2014) 2 final, 17.1.2014)

Viimeisin päivitys: 23.02.2017