EU:n oleskeluluvan kaava

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1030/2002 – kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan laillisesti EU:ssa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan ja sen sisältämien tietojen yhtenäinen kaava.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella (EY) N:o 380/2008 muutetaan asetusta (EY) N:o 1030/2002 liittämällä biometriset tunnisteet* oleskeluluvan yhtenäiseen kaavaan.

Asetus (EU) 2017/1954 annettiin, koska nykyistä oleskelulupien kaavaa on käytetty yli 20 vuotta.

Asetuksella otetaan käyttöön uusi oleskeluluvan yhtenäinen kaava, jossa on uusia turvaominaisuuksia väärennösten ehkäisemiseksi. Asetuksen (EU) 2017/1954 liitteessä esitetyt kuvat ja tekstit korvaavat alkuperäisen vuonna 2002 annetun asetuksen liitteessä esitetyt kuvat ja tekstit. EU-mailla on kuuden kuukauden siirtymäaika nykyisten oleskelulupien varastojen käyttämiseksi loppuun.

Tätä asetusta ei sovelleta Irlantiin eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (1). Tanska saa päättää kuuden kuukauden kuluessa asetuksen hyväksymisestä, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta (EY) N:o 1030/2002 on sovellettu 15. kesäkuuta 2002 alkaen.

Asetusta (EU) 2017/1954 sovelletaan viimeistään 15 kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan komissio hyväksyy oleskelulupien uudet tekniset lisäeritelmät.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Biometriset tunnisteet: käytetään yhtä tai useampaa henkilön fyysistä ominaisuutta (sormenjälkiä, kasvojen rakennetta, iiristä), jotka tallennetaan esimerkiksi älykorttiin, viivakoodiin tai asiakirjaan ja joiden avulla tarkistetaan asiakirjan esittävän henkilön henkilöllisyys.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1–7)

Asetukseen (EY) N:o 1030/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1–7)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.04.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).