Yleissopimus sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena virkamiehiä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Yleissopimus sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena EU:n virkamiehiä tai EU-maiden virkamiehiä

Neuvoston säädös sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina EU:n virkamiehiä tai EU-maiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä

YLEISSOPIMUKSEN JA SÄÄDÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

VOIMAANTULO

Yleissopimus tuli voimaan 28. syyskuuta 2005 ja kaikki EU-maat ovat liittyneet siihen.

TAUSTAA

Lahjuksen antamisen ja lahjuksen ottamisen määrittäminen rikokseksi on kahden viime vuosikymmenen aikana sisällytetty useisiin kansainvälisiin ja EU:n asiakirjoihin.

Kansainvälinen taso

EU:n taso

Huomautus: Vaikka useimmat EU-maista ovat edellä mainittujen yleissopimusten (kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus ja lahjontaa koskeva rikosoikeudellinen yleissopimus) sopimuspuolia, EU ei ole niiden sopimuspuoli.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Virkamies: EU:n tai EU-maan virkamies, mukaan lukien mikä tahansa toisen EU-maan kansallinen virkamies.
EU:n virkamies: henkilö, joka on EU:n virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti virkaan nimitetty tai sopimuksella palvelukseen otettu, tai henkilö, jonka EU-maat taikka julkinen tai yksityinen elin on asettanut EU:n käyttöön ja joka hoitaa vastaavia tehtäviä kuin EU:n virkamiehet tai muuhun henkilökuntaan kuuluvat.
Kansallinen virkamies: virkamies tai julkinen viranomainen sellaisena kuin ne on määritelty sen EU-maan kansallisessa lainsäädännössä, jossa asianomainen henkilö täyttää tämän tunnusmerkin kyseisen EU-maan rikosoikeuden soveltamisessa tarkoitetulla tavalla.
Lahjuksen antaminen: tahallinen teko, jolla luvataan tai annetaan suoraan taikka kolmannen välityksellä virkamiehelle itselleen tai kolmannelle minkä tahansa laatuinen etu siitä, että hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jättää virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimatta virkatehtävissään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä suorittaessaan.
Lahjuksen ottaminen: tahallinen teko, jolla virkamies vaatii tai ottaa vastaan suoraan tai kolmannen välityksellä mitä tahansa etuja itselleen tai kolmannelle tai hyväksyy lupauksen sellaisista eduista korvaukseksi siitä, että hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jättää virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimatta virkatehtävissään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä suorittaessaan.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus (EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2–11)

Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä toukokuuta 1997, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla (EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (”EPPO”) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1–71)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29–41)

Neuvoston päätös (EU) 2016/63, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä (EUVLL 14, 21.1.2016, s. 23–24)

Neuvoston päätös 2008/801/EY, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 287, 29.10.2008, s. 1–110)

Neuvoston päätös 2007/751/EY, annettu 8 päivänä marraskuuta 2007, Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 34–35)

Neuvoston päätös 2003/642/YOS, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Gibraltariin (EUVL L 226, 10.9.2003, s.  27)

Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54–56)

Sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus, Selitysmuistio (Neuvoston 3 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymä teksti) (EYVL C 391, 15.12.1998, s. 1–12)

Neuvoston säädös, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta (EYVL C 313, 23.10.1996, s. 1–10)

Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48–57)

Viimeisin päivitys: 08.03.2019