Kuluttajille annettavat tuotetakuut

Euroopan unionissa (EU) tuotteita myyvillä elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus korjata tuotteessa toimitushetkellä olleet viat, jotka tulevat ilmi kahden vuoden sisällä. EU-säännöt takaavat kuluttajille vähimmäissuojan etenkin, jos tuotteet eivät vastaa luvattuja standardeja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 99/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) tuotteita myyvillä elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus korjata tuotteessa toimitushetkellä olleet viat, jotka tulevat ilmi kahden vuoden sisällä. EU-säännöt takaavat kuluttajille vähimmäissuojan etenkin, jos tuotteet eivät vastaa luvattuja standardeja.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kuluttajasopimusoikeudessa tuotteen myyntiin liittyviä kohtia koskien laillista takuuta* ja vähemmässä määrin kaupallista takuuta* (takuusitoumus).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

KESKEISET TERMIT

* Laillinen takuu: laillinen suoja, mikäli kuluttajan ostama tuote osoittautuu vialliseksi. Laillinen takuu ei ole riippuvainen sopimuksen ehdoista.

* Kaupallinen takuu: takuun antajan (yleensä tuottaja) suostumus ottaa henkilökohtainen vastuu tietyistä vioista tiettynä ajanjaksona.

Lisätietoja on saatavilla myyntiä ja takuuta koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 99/44/EY

7.7.1999

1.1.2002

EUVL L 171, 7.7.1999, s. 12-16

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64-88

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64-88)

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29-33)

Viimeisin päivitys: 09.09.2015