Kuluttajien suojeleminen kohtuuttomilta sopimusehdoilta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Direktiivi (EU) 2019/2161 direktiivin 93/13/ETY ja direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi 93/13/ETY

Seuraamukset

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVEJÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29–34)

Direktiiviin 93/13/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 7–28)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Ohjeita kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY tulkinnasta ja soveltamisesta (EUVL C 323, 27.9.2019, s. 4–92)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Kuluttajat vahvempaan asemaan (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1–26)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.03.2020