Turvallisuudeltaan puutteelliset tuotteet: vastuu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 85/374/ETY – tuotevastuu

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan tuottamuksesta riippumattoman vastuun periaate, jota sovelletaan eurooppalaisiin valmistajiin. Kun turvallisuudeltaan puutteellinen tuote* aiheuttaa vahinkoa kuluttajalle, valmistaja saattaa olla vastuussa, vaikka ei olisikaan syyllistynyt tuottamukseen tai laiminlyöntiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisalaan kuuluvat vahingot

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin vahinkoihin:

kuolema ja muu henkilövahinko

yksityisomaisuudelle aiheutuneet vahingot.

EU-maat voivat asettaa enimmäismäärän valmistajan kokonaisvastuulle samalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellisten samanlaisten tuotteiden aiheuttamista kuolemantapauksista ja muista henkilövahingoista.

Vastuu

Valmistaja voi tarkoittaa:

raaka-aineen tuottajaa, lopputuotteen valmistajaa tai osatuotteen valmistajaa

tuotteen maahantuojaa

sitä, joka varustaa tuotteen nimellään, tavaramerkillään tai muulla erottuvalla tunnuksellaan

jokaista, joka on laskenut tuotteen liikkeelle, jos tuotteen valmistajaa ei voida tunnistaa.

Jos kaksi tai useampi vastaa samasta vahingosta, he vastaavat yhteisvastuullisesti.

Näyttö vahingoista

Tuote on turvallisuudeltaan puutteellinen, jos se ei ole niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa ottaen huomioon kaikki seikat, kuten

tuotteesta annetut tiedot

tuotteen kohtuullinen käyttö

ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle.

Vahinkoa kärsineen on näytettävätoteen vahinko . Tämän on näytettävä toteen

varsinainen vahinko

tuotteen puutteellinen turvallisuus

puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tämän ei kuitenkaan tarvitse näyttää toteen valmistajan tai maahantuojan tuottamusta tai laiminlyöntiä.

Vastuusta vapautuminen

Valmistaja voi vapautua vastuusta esimerkiksi sen vuoksi, että

hän ei ole laskenut tuotetta liikkeelle

puute on tullut sen jälkeen, kun tuote laskettiin liikkeelle

hän ei ole valmistanut tuotetta myyntiä tai voittoa palvelevaa jakelua varten

hän ei ole valmistanut tai laskenut tuotetta liikkeelle elinkeinotoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa

tuotteen puutteellinen turvallisuus on seurausta siitä, että tuotteen on oltava viranomaisten antamien pakottavien määräysten mukainen

osatuotteen puutteellinen turvallisuus on aiheutunut lopputuotteen valmistuksen aikana.

Jos vahinkoa kärsinyt on toiminut tuottamuksellisesti, valmistajan vastuuta voidaan rajoittaa.

Vastuun päättyminen

Vahinkoa kärsineellä on 3 vuotta aikaa vaatia korvausta. Aika alkaa päivästä, jolloin vahinkoa kärsinyt sai tiedon vahingosta, puutteellisesta turvallisuudesta ja valmistajasta.

Valmistaja ei ole enää vastuussa 10 vuoden kuluttua tuotteen laskemisesta markkinoille.

Sopimuksen ulkopuoliset lausekkeet voivat oikeuttaa valmistajan vastuun rajoittamiseen vahinkoa kärsinyttä kohtaan.

Siviilioikeudellista vastuuta koskevia kansallisia lakeja on noudatettava.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 30. heinäkuuta 1985. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 30. heinäkuuta 1988 mennessä.

TAUSTAA

Tuotevastuu

KESKEINEN TERMI

* Tuote: kaikki irtaimet esineet, vaikka esine on liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön. Tuotteena pidetään myös sähköä, maatalouden alkutuotteita (maanpinnan kasvutuotteita sekä kotieläintalouden ja kalastuksen tuotteita lukuun ottamatta tuotteita, joille on suoritettu ensimmäisen asteen jalostus – esim. hedelmien ja vihannesten paloittelu, kuorinta ja pakastaminen) ja riistaa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29–33)

Viimeisin päivitys: 19.01.2016