Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008)

Euroopan unionin (EU) useiden laajentumisten ja kansalaisten liikkuvuuden kasvun myötä EU‑maiden panos kulttuurien kukoistukseen on käynyt oleelliseksi. Tässä hengessä EU kehittää itselleen kampanjointivälineitä, joilla lisätään tietoisuutta kulttuurialasta ja sen edistämisestä sekä pyritään saamaan kansalaiset mukaan huolehtimaan kulttuuriemme moninaisuudesta. Niinpä komissio on ehdottanut, että vuosi 2008 julistetaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1983/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta (2008).

TIIVISTELMÄ

Tässä käsiteltävällä päätöksellä vuosi 2008 julistetaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Teemavuoden tärkein tavoite on kulttuurienvälisen vuoropuhelun näkyvyyden lisääminen, mikä on oleellista, jotta opitaan arvostamaan kulttuurista monimuotoisuutta, kehittämään rinnakkaiseloa monimuotoisessa nyky‑yhteiskunnassa ja edistämään aktiivista Euroopan kansalaisuutta.

Useiden Lissabonin strategian yhteydessä määriteltyjen painopisteiden mukaisesti teemavuoden avulla voidaan myös edistää taloudellisten tavoitteiden toteuttamista. Osaamistalous esimerkiksi tarvitsee ihmisiä, jotka kykenevät mukautumaan muutoksiin ja hyödyntämään kaikkia mahdollisia innovoinnin lähteitä.

Tavoitteet

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden tarkoituksena on lisätä kaikkien kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävien EU:n ohjelmien ja toimien näkyvyyttä, tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Kansalaisten Eurooppa 2007–2013 ‑ohjelma ja Kulttuuri-ohjelma. Teemavuoden tavoitteena on myös sisällyttää kulttuurienvälinen vuoropuhelu mahdollisuuksien mukaan muihin yhteisön politiikanaloihin, toimiin ja ohjelmiin.

Teemavuoden yleisissä tavoitteissa keskitytään

Edunsaajat

Teemavuosi on suunnattu pääasiallisesti EU‑maille. Lisäksi varmistetaan teemavuoden ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävien ulkoisten aloitteiden keskinäinen täydentävyys. Komission tavoitteena on erityisesti saada EU:n ehdokasmaat osallistumaan teemavuoden toimintaan.

Keinot

Komissio vauhdittaa aloitetta EU:n tasolla ja muistuttaa, että aloite ei millään tavoin rajoita kansallisen tason toimintaa.

Teemavuonna keskitytään seuraavan tyyppisiin toimiin:

Myös muuta kuin rahallista tukea myönnetään, esimerkiksi lupa käyttää Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden logoa ja muuta siihen liittyvää materiaalia. Kyseinen tuki suunnataan julkisten tai yksityisten tahojen aloitteille, mikäli ne pystyvät takaamaan komissiolle, että kyseisillä aloitteilla edistetään järkevällä tavalla teemavuoden tavoitteiden toteutumista.

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden kokonaismäärärahat ovat arviolta 10 miljoonaa euroa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1983/2006/EY

31.12.2006

-

EUVL L 412, 30.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2010 – Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 arviointi [KOM(2010) 361 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä käsitellyssä kertomuksessa arvioidaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 merkityksellisyyttä, ulkoista johdonmukaisuutta, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja toiminnan kestävyyttä. Yleisesti ottaen teemavuotta pidettiin merkittävänä sidosryhmien tarpeisiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin nähden. Teemavuosi oli myös johdonmukainen nykyisiin ohjelmiin ja toimintalinjoihin nähden, mikä kävi selkeimmin ilmi kansainvälisellä ja Euroopan tasolla. Myönnettyjen resurssien hallinnointi oli tehokasta pääasiassa teemavuoden toteuttamiseen käytetyn kaksitahoisen toimintatavan ansiosta. Toimilla, joihin kuului myös EU‑maiden täydentävillä resursseilla rahoitettuja toimia, saavutettiin teemavuodelle asetetut tavoitteet.

Vaikka teemavuosi paransi yleistä tietoisuutta kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta, sai monet sidosryhmät mukaan toimintaan ja sai aikaan lukuisia merkittäviä toimia, sen vaikutus yleisiin asenteisiin, toimien toteuttamiseen eri politiikanaloilla ja hallintoelinten rakenteellisten muutosten käynnistämiseen jäi vähäiseksi.

Komissiolle ja EU‑maille annetaan seuraavat teemavuoden jatkotoimia koskevat suositukset:

Viimeisin päivitys 12.10.2010