Kevyiden moottoriajoneuvojen aiheuttaman saastumisen vähentäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 715/2007 – kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntä päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetus (EY) N:o 715/2007:

Asetuksella (EU) 2018/858

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädäntöä sovelletaan alle 2,6 tonnin painoisiin kevyisiin moottoriajoneuvoihin.

Valmistajien on

Kansallisten viranomaisten on

Komissio tarkastelee säännöllisesti lainsäädännössä vahvistettuja menettelyjä, testejä, vaatimuksia ja päästörajoja ja päivittää niitä säännöllisesti täytäntöönpanolainsäädännössä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. tammikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Pilaantumista rajoittava laite: mekanismi tai laite, joka poistaa esimerkiksi ajoneuvojen pakokaasuista epäpuhtauksia, jotka muutoin vapautuisivat ilmakehään.
Tyyppihyväksyntä: menettely, jonka avulla tuotteen vahvistetaan täyttävän tekniset ja sääntelyyn liittyvät vähimmäisvaatimukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Asetukseen (EY) N:o 715/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.10.2019