Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia

Euroopan unioni päättää kaupunkiympäristön parantamiseen tähtäävistä yhteistyötoimenpiteistä ja suuntaviivoista. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan erityisesti tietojenvaihto ja tietojen levittäminen sopivimmalle toteutustasolle hallinnossa lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja parhaiden käytänteiden edistämiseksi paikallisviranomaisten piirissä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 11. tammikuuta 2006, kaupunkiympäristöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta [KOM(2005) 718 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) päättää yhteistyössä toteutettavista toimenpiteistä ja laatii suuntaviivat, joiden avulla jäsenvaltiot ja paikallisviranomaiset voivat parantaa ympäristöhallintoa Euroopan kaupungeissa.

Tämän strategian tavoitteena on parantaa kaupunkiympäristön laatua ja tehdä kaupungeista vetovoimaisempia ja terveellisempiä asuin- ja työpaikkoja ja investointikohteita sekä vähentää kaupunkien kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Strategian tärkeimmät toimenpiteet ovat:

Koska kaupunkien hoitoon liittyvät kysymykset koskevat useita talouselämän sektoreita, on kaupunkiympäristön parantamiseen liittyvät strategiat sovitettava yhteen muiden ympäristöpolitiikkojen kanssa. Kysymykseen voivat tulla ilmastonmuutoksen ehkäiseminen (esimerkiksi energiatehokkaiden rakennusten ja kaupunkialueiden liikennesuunnittelun avulla), luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu (esimerkiksi kaupunkien suunnittelemattoman laajenemisen vähentäminen ja hylättyjen teollisuusalueiden kunnostaminen), elämän laatu ja terveys (esimerkiksi ilman pilaantumisen ja melun vähentäminen), luonnonvarojen kestävä käyttö sekä jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja jätteiden kierrätys.

Tausta

Neljä eurooppalaista viidestä asuu kaupungeissa. Kaupunkien ongelmia ovat samat ongelmat, kuten huono ilmanlaatu, liikenteen määrä ja ruuhkat, ympäristömelun korkea taso, rakennetun ympäristön kehno laatu, joutomaat, kasvihuonekaasupäästöt, kaupunkien suunnittelematon laajeneminen sekä jätteiden ja jätevesien syntyminen.

Nämä ongelmat ovat erityisen monimutkaisia, ja niiden syyt liittyvät toisiinsa. Tästä syystä yhdennetty lähestymistapa on tarpeen. Suuntaviivat ja yhteistyössä toteutettavat toimet ovat parempi vaihtoehto kuin lainsäädäntö, koska kaupunkiympäristöt ovat erilaisia. Nykyiset velvoitteet ovat myös erilaisia ja edellyttävät räätälöityjä ratkaisuja. Kaupunkiympäristöön liittyviä yhteisiä säännöksiä on lisäksi vaikea laatia. Käsillä oleva strategia perustuu toissijaisuusperiaatteeseen ja siinä annetaan etusija paikallisille aloitteille. Siinä korostetaan eri päätöksentekotasojen (yhteisön, kansallinen ja paikallinen) yhteistyötä ja eri näkökohtien sisällyttämistä kaupunkiympäristön hoitoon.

Kaupunkiympäristöä koskeva strategia on yksi seitsemästä teemakohtaisesta strategiasta, joista säädetään kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 11. helmikuuta 2004, " Kohti kaupunkiympäristön teemakohtaista strategiaa"» [KOM(2004) 60 lopullinen - EUVL C 98 23.4 2004].Komissio haluaa vahvistaa ympäristöpolitiikan vaikutusta kaupunkialueiden kestävään kehitykseen eurooppalaisen kaupunkiympäristöstrategian avulla. Erityisesti kehitetään toimenpiteitä seuraavilla neljällä alueella: kaupunkien hoito, kaupunkiliikenne, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1411/2001/EY, tehty 27. kesäkuuta 2001, kaupunkien kestävää kehitystä edistävästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä [EYVL L 191, 13.7.2001]

See also

Lisätietoja on saatavilla tätä strategiaa koskevilta Euroopan unionin verkkosivuilta (EN)

Viimeisin päivitys 23.02.2006