Luonnonvarojen kestävän käytön strategia

Strategialla luodaan puitteet toiminnalle, jolla pyritään pienentämään tuotannosta ja luonnonvarojen käytöstä johtuvia ympäristöpaineita aiheuttamatta kuitenkaan haittaa taloudelliselle kehitykselle. Luonnonvaroihin liittyvät kysymykset liitetään kaikkien asiaankuuluvien alojen politiikkoihin, ja erityistoimenpiteitä toteutetaan. Näitä ovat tietokeskuksen luominen ja indikaattorien kehittäminen sekä eurooppalaisen foorumin ja kansainvälisen asiantuntijaryhmän perustaminen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 21. joulukuuta 2005, luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta [KOM(2005) 670 - Ei julkaistu virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Strategiassa vahvistetaan seuraaviksi 25 vuodeksi suuntaviivat Euroopan unionin (EU) toimille, joilla pyritään kehittämään luonnonvarojen käyttöä niiden koko elinkaaren aikana tehokkaammaksi ja kestävämmäksi.

Strategian tavoitteena on vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita syntyy luonnonvarojen käytöstä (varojen ehtyminen ja ympäristön pilaantuminen), ja samalla edistää Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettujen talouskasvua ja työpaikkojen lisääntymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Luonnonvarojen käytön tehostaminen, ympäristövaikutusten pienentäminen ja liikaa saastuttavien luonnonvarojen käytön korvaaminen vaihtoehtoisilla ratkaisuilla ovat tavoitteita, joihin kaikkien luonnonvaroja kuluttavien toimialojen on pyrittävä.

Toistaiseksi ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita, mutta strategialla luodaan edellytykset tällaisten tavoitteiden määrittelemiseen lähivuosina, kun luonnonvarojen käyttöä koskeva tietämys ja sen kehittymistä kuvaavat indikaattorit on saatu kehitettyä riittävälle tasolle ja niitä voidaan hyödyntää.

Luonnonvarojen elinkaariajattelun liittäminen olemassaoleviin politiikkoihin

Strategian tarkoituksena on vähentää ympäristöpaineita luonnonvarojen elinkaaren kaikissa vaiheissa eli niiden talteenoton tai korjaamisen, käytön ja jätteenkäsittelyn aikana. Tästä syystä käsitys luonnonvarojen elinkaaresta ja vaikutuksista on integroitava kaikkiin asiaankuuluviin politiikkoihin.

Tätä lähestymistapaa sovelletaan tulevaisuudessa järjestelmällisesti ympäristöpolitiikan kaikilla aloilla. Se kuuluu jo jossakin määrin esimerkiksi jätehuoltoa koskevaan teemakohtaiseen strategiaan. Tietyt toimet, kuten yhdennetty tuotepolitiikka tai ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma tukevat tätä lähestymistapaa.

Myös muiden luonnonvaroja käyttävien alojen kuin ympäristöalan politiikoissa on otettava tämä lähestymistapa huomioon. Sen suuntaisia toimenpiteitä on jo toteutettu varsinkin liikenne- ja energia-alalla. Lisäksi joillakin teollisuudenaloilla ja infrastruktuurialoilla ratkaisut tehdään ympäristövaikutusten arviointien perusteella.

Strategian puitteissa kehitettävät uudet toimenpiteet

Jotta luonnonvarojen käyttöä ja niiden ympäristövaikutuksia koskeva tietämys vahvistuisi, strategiassa ehdotetaan komission hallinnoiman luonnonvarojen tietokeskuksen perustamista. Tietokeskukseen kootaan useilta eri koe- ja tutkimuslaitoksilta (komission sisäisiltä ja ulkopuolisilta) saatavat tiedot. Keskuksen avulla tietojenvaihto helpottuu ja tiedot saadaan paremmin poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.

Komissio aikoo kehittää vuoteen 2008 mennessä indikaattoreita, joilla voidaan valvoa ja arvioida säännöllisesti strategian tavoitteen toteuttamisen edistymistä. Kyseisillä indikaattoreilla mitataan luonnonvarojen käytön tehokkuuden paranemista sekä sitä, kuinka luonnonvarojen käytön ja niiden ympäristövaikutusten välinen yhteys sekä kielteisten ympäristövaikutusten ja taloudellisen kasvun välinen yhteys on onnistuttu purkamaan.

Jäsenvaltioita puolestaan pyydetään toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä ja ohjelmia (etenkin yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä taloudellisiin kannustimiin liittyviä). Niiden tueksi ja tietojenvaihtoa varten perustetaan foorumi, joka koostuu jäsenvaltioiden ja komission sekä mahdollisesti muiden tahojen edustajista.

Komissio ehdottaa, että yhteistyössä asianosaisten kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP:n) kanssa perustetaan kansainvälinen asiantuntijaryhmä (EN) (FR). Ryhmän tärkeimpänä tehtävänä on lisätä tietämystä luonnonvarojen kestävän käytön maailmanlaajuisista näkökohdista ja antaa tieteellistä neuvontaa sekä teollisuus- että kehitysmaille.

Tausta

Nykyinen luonnonvarojen kulutustahti ja siitä aiheutuvat ympäristöpaineet muodostavat kestämättömän tilanteen: tekniikan kehittymisestä huolimatta luonnonvarojen käytön kasvu on usein ollut nopeampaa kuin ympäristöasioissa saavutettu edistys tai tuottavuuden lisääntyminen. Tämä suuntaus on vaarassa voimistua tiettyjen maiden, kuten Kiina tai Intia, teollisen kehityksen myötä. Luonnonvarojen käyttöön liittyvät varojen ehtymisen ja saastumisen vaarat ovat siksi yhä tuntuvampi uhka ympäristöllemme.

Jotta voitaisiin kääntää kestävän kehityksen vastaiset suuntaukset, hillitä ympäristön tilan huonontumista ja säilyttää luonnonvarojen tarjoamat keskeiset palvelut, ympäristöpolitiikkaan on kuuluttava muutakin kuin ympäristön pilaantumista ehkäisevä sääntely (saastepäästöjen valvonta ja jätehuolto).

Tällä strategialla, joka perustuu luonnonvarojen elinkaariajatteluun ja luotettavien tietojen jakamiseen, luodaan edellytyksiä luonnonvarojen käytön ekotehokkuuden parantamiselle sekä siirtymiselle kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja.

Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva strategia on yksi seitsemästä teemakohtaisesta strategiasta, jotka sisältyvät vuonna 2002 hyväksyttyyn kuudenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 1. lokakuuta 2003, luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta [KOM(2003) 572 - Ei julkaistu virallisessa lehdessä]. EU esittelee keskeiset periaatteet, joiden pohjalta määritellään eurooppalainen strategia luonnonvarojen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Strategia perustuu luonnonvarojen tilaan sekä voimassa oleviin politiikkoihin.

Viimeisin päivitys 16.12.2005