Meristrategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/56/EY – EU:n meriympäristöpolitiikan puitteet(meristrategiadirektiivi)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

AVAINKOHDAT

Direktiivi perustuu nykyiseen EU-lainsäädäntöön ja kattaa meriympäristön osia, joita ei ole käsitelty muissa politikoissa, kuten vesidirektiivissä, luontodirektiivissä ja lintudirektiivissä.

VIIMEAIKAISET KEHITYSKULUT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 15. heinäkuuta 2008 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 15. heinäkuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ympäristön hyvä tila: tarkoittaa ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat puhtaita, terveitä ja tuottavia. Tavoitteena on meriympäristön turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EC, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Direktiiviin 2008/56/EC tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/477/EU, annettu 1 päivänä syyskuuta 2010, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 14–24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22–61)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe — Euroopan komission arviointi ja ohjeet (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovointi siniseen talouteen: hyödynnetään mertemme ja valtamertemme potentiaalia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135–145).

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille suojeltujen merialueiden perustamisen edistymisestä (meristrategiapuitedirektiivin 2008/56/EY 21 artiklan mukainen arviointi) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Viimeisin päivitys: 23.02.2017