Pohjaveden suojelu pilaantumiselta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/118/EY pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (pohjavesidirektiivi)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä säädetään

Pohjaveden kemiallinen tila

Pohjaveden kemiallisen tilan katsotaan olevan hyvä, jos

Pilaavien aineiden esiintyminen pohjavedessä

Pilaavien aineiden päästöjen ehkäiseminen ja rajoittaminen

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 16. tammikuuta 2007 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16. tammikuuta 2009 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19–31)

Direktiiviin 2006/118/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73)

Ks. Konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 01.03.2017