Kaivannaisteollisuuden jätehuolto

Euroopan unioni on ottanut käyttöön toimenpiteitä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi tai minimoimiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta - Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni on ottanut käyttöön toimenpiteitä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi tai minimoimiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä 2006/21/EY esitellään toimenpiteet sellaisten jätteiden turvalliseen huoltoon, jotka syntyvät mineraalivarojen etsinnässä, louhinnassa, rikastuksessa ja varastoinnissa sekä louhosten toiminnassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toiminnanharjoittajalla on oltava lupa toimia kaivannaisteollisuuden jätealueella. Direktiivissä määritetään säännöt, joita kunkin EU-maan viranomaisten on noudatettava myöntäessään lupia toiminnanharjoittajille.

Viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun uusi jätealue rakennetaan tai kun olemassa olevaan jätealueeseen tehdään muutoksia, jotka koskevat:

A-luokkaan kuuluvat jätealueet*

A-luokkaan kuuluvien jätealueiden (jotka aiheuttavat erityisiä terveys- ja ympäristöriskejä) toiminnanharjoittajien on laadittava:

A-luokan luokitteluperusteet määritetään päätöksessä 2009/337/EY.

Kansallisten viranomaisten on laadittava ulkoiset pelastussuunnitelmat, joissa täsmennetään toimenpiteet paikan ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten käsittelemiseksi onnettomuustapauksessa.

Toiminnanharjoittajan on esitettävä rahoitusvakuus sen varmistamiseksi, että direktiivin velvoitteet täytetään ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan on myös varmistettava, että rahoitusta on saatavilla alueen kunnostamiseen, kun jätealue poistetaan käytöstä.

Päätöksessä 2009/335/EY määritetään rahoituksen asettamista koskevat tekniset suuntaviivat.

Jätehuolto

Toiminnanharjoittajan on laadittava jätehuoltosuunnitelma jätteen määrän torjumiseksi tai vähentämiseksi sekä jätteen hyödyntämisen edistämiseksi ja turvallisen jätteen hävittämisen varmistamiseksi. Viranomaisen on tarkasteltava suunnitelmaa uudelleen viiden vuoden välein.

Siihen on sisällyttävä:

Viranomaisten on varmistettava, että toimijat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vesien ja maaperän pilaantumisen estämiseksi erityisesti seuraavin keinoin:

Mineraalien louhinnassa käytettävään syanidiin liittyen direktiivissä määritetään toimenpiteet, joiden avulla pyritään rajoittamaan pitoisuuksia rikastusjätettä sisältävissä altaissa* ja jätevesissä.

Tarkastukset ja kertomukset

Viranomaisten on tarkastettava jätealueet säännöllisin väliajoin, myös lopullisen käytöstä poistamisen jälkeen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä ajantasaista rekisteriä kaikista jätehuoltotoimista ja toimitettava nämä tiedot viranomaisten tarkastettaviksi. EU-maiden on toimitettava kertomus direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle joka kolmas vuosi.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 1. toukokuuta 2006 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* A-luokan jätealue: jätealue luokitellaan A-luokkaan, jos:

* Rikastusjätealtaat: rikastusjäte on louhintaprosessissa syntyvää sivukiveä ja jätevettä (osa siitä on kemiallista, kuten syanidia). Rikastusjäte pumpataan usein sedimentoitumista varten altaisiin, jossa eri kiinteät aineet erotetaan vedestä.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/21/EY

1.5.2006

-

EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15-34

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14-92

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2009/335/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY mukaisista rahoitusvakuuden asettamista koskevista teknisistä suuntaviivoista (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 25-25)

Komission päätös 2009/337/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2009, jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämisestä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY liitteen III mukaisesti (EUVL L 102, 22.4.2009, s. 7-11)

Komission päätös 2009/358/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetusta tietojen yhtenäistämisestä ja säännöllisestä toimittamisesta sekä kyselylomakkeesta (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 39-45)

Komission päätös 2009/359/EY, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009, pysyvän jätteen määritelmän täydentämisestä kaivannaisjätteiden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan f alakohdan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 46-47)

Komission päätös 2009/360/EY, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämisestä (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 48-51)

Viimeisin päivitys: 09.09.2015