Aiheuttamisperiaate ja ympäristövastuu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään aiheuttamisperiaatteeseen perustuvat säännöt. Tämä tarkoittaa, että ympäristövahinkoja aiheuttava yritys voidaan asettaa tästä vastuuseen ja että sen täytyy ryhtyä tarvittaviin ehkäisy- tai korjaustoimenpiteisiin sekä suorittaa kaikki tähän liittyvät kulut.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä ympäristövastuu määritellään seuraavasti:

Määritelmä käsittää pilaavien aineiden päästöt ilmakehään (koska tämä vaikuttaa maaperään tai vesiolosuhteisiin), sisämaan pinta- ja pohjavesiin sekä direktiivissä 2001/18/EY määriteltyjen geneettisesti muunneltujen organismien tarkoituksellisen levittämisen ympäristöön.

Soveltamisala

Vastuuta sovelletaan kahteen alaan:

Poikkeukset

Poikkeustilanteeksi katsotaan aseellinen selkkaus, luonnonkatastrofi, kansainvälisten yleissopimusten mukaisten ympäristövahinkotyyppien soveltamisalojen vahinkovastuu (esim. merten saastuminen) sekä ydinriskit, jotka kuuluvat Euratom-sopimukseen.

Ehkäisevät ja korjaavat toimet

Yrityksen on maksettava ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja korjaavat toimenpiteet, lukuun ottamatta tiettyjä tilanteita, esimerkiksi mikäli vahingon aiheuttajana on ollut kolmas osapuoli asianmukaisista suojatoimenpiteistä huolimatta tai vahinko on tapahtunut, vaikka virallisia ohjeita on noudatettu.

Täytäntöönpano

Muutetaan asetusta (EU) 2019/1010.

Direktiiviä muutettiin vuonna 2019 asetuksella (EU) 2019/1010, jolla yhdenmukaistetaan ja virtaviivaistetaan raportointivelvoitteita ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla. Uudet käyttöönotetut säännöt, joita on sovellettu 26. kesäkuuta 2019 alkaen, ovat seuraavat.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 30. huhtikuuta 2004 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. huhtikuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004 ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56–75)

Direktiiviin 2004/35/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: REFIT-arvio ympäristövastuudirektiivistä liitettynä direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 2 kohdan mukaiseen komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)

Viimeisin päivitys: 17.06.2020