Ympäristötiedon julkinen saatavuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ympäristötiedon saatavuus pyydettäessä

Ympäristötietojen aktiivinen levittäminen

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 14. helmikuuta 2003. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 14. helmikuuta 2005.

TAUSTAA

* KESKEISET TERMIT

Ympäristötieto: kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa aineellisessa muodossa oleva tieto direktiivin 2003/4/EY 2 artiklan 1 kohdassa säädetyistä seikoista.

Viranomaiset: erityisesti lainsäädännön soveltamisalaan kuuluva keskushallinto tai muut kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset, julkiset ja neuvoa-antavat elimet ja luonnolliset henkilöt mukaan lukien. EU-maiden hallitukset voivat päättää, että tämä määritelmä ei koske elimiä tai laitoksia silloin kuin ne toimivat tuomio- tai lainsäädäntövallan käyttäjinä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EYVL L 41, 14.2.2003, s. 26–32)

Direktiiviin 2003/4/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston päätös 2005/370/EY, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1–3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

Viimeisin päivitys: 26.01.2017