Välimeren suojelemista koskeva Barcelonan yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Yleissopimus Välimeren suojelemisesta pilaantumiselta (Barcelonan yleissopimus)

Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskeva yleissopimus

Pöytäkirja aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemisestä

Päätös 77/585/ETY Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevan yleissopimuksen sekä aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Pöytäkirja Välimeren suojelemisesta maalta peräisin olevalta pilaantumiselta

Muutokset Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevaan pöytäkirjaan

Päätös 1999/801/EY Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevaan pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä

Päätös 83/101/ETY Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Pöytäkirja Välimeren erityisistä suojelualueista ja biologisesta monimuotoisuudesta

Päätös 84/132/ETY Välimeren erityisiä suojelualueita koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Päätös 1999/800/EY Välimeren erityisiä suojelualueita ja biologista monimuotoisuutta koskevan pöytäkirjan sekä mainitun pöytäkirjan liitteiden hyväksymisestä

Yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteessa koskeva pöytäkirja

Päätös 2004/575/EY yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen

Pöytäkirja rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Välimeren alueella

Päätös 2010/631/EU Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Pöytäkirja Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (offshore-pöytäkirja)

Päätös 2013/5/EU Euroopan unionin liittymisestä pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta

YLEISSOPIMUKSEN, PÖYTÄKIRJOJEN JA PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Barcelonan yleissopimus

Yleissopimuksen tavoitteena on

Yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat

Yleissopimusta tarkistettiin vuonna 1995. Tärkeimmät muutokset koskivat seuraavia asioita:

Yleissopimukseen kuuluu seitsemän pöytäkirjaa:

Jätteen mereen laskemista koskeva pöytäkirja

Pilaantumisen ehkäisemistä ja hätätilanteita koskeva pöytäkirja

Maalta peräisin olevaa pilaantumista koskeva pöytäkirja

Erityisiä suojelualueita ja biologista monimuotoisuuttakoskeva pöytäkirja

Offshore-pöytäkirja

Vaarallista jätettä koskeva pöytäkirja

Rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskeva pöytäkirja

EU on sopimuspuolena kaikissa yllä mainituissa pöytäkirjoissa, vaarallista jätettä koskevaa pöytäkirjaa lukuun ottamatta.

VOIMAANTULO

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ympäristön hyvä tila: EU:n meristrategiadirektiivin (direktiivi 2008/56/EY – ks. tiivistelmä) määritelmän mukaan ympäristön tila merivesissä, kun nämä ovat ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat luontaisissa olosuhteissaan puhtaita, terveitä ja tuottavia, ja kun meriympäristön käyttö on kestävää ja turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien käyttö- ja toimintamahdollisuudet.
Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito: rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön dynaaminen prosessi, jossa otetaan huomioon samanaikaisesti rannikon ekosysteemien ja maisemien herkkyys, toimintojen ja käyttötapojen moninaisuus ja niiden välinen vuorovaikutus, tiettyjen toimintojen ja käyttötapojen yhteydet mereen sekä niiden vaikutus sekä meri- että maa-alueisiin.

ASIAKIRJAT

Yleissopimus Välimeren suojelemisesta pilaantumiselta (Barcelonan yleissopimus) (EYVL L 240, 19.9.1977, s. 3–11)

Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskeva yleissopimus

Pöytäkirja aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemisestä (EYVL L 240, 19.9.1977, s. 12–34)

Neuvoston päätös 77/585/ETY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1977, Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevan yleissopimuksen sekä aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 240, 19.9.1977, s. 1–2)

Pöytäkirja Välimeren suojelemisesta maalta peräisin olevalta pilaantumiselta (EYVL L 67, 12.3.1983, s. 3–18)

Muutokset Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevaan pöytäkirjaan (EYVL L 322, 14.12.1999, s. 20–31)

Neuvoston päätös 1999/801/EY, tehty 22 päivänä lokakuuta 1999, Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevaan pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä (Barcelonan yleissopimus) (EYVL L 322, 14.12.1999, s. 18–31)

Neuvoston päätös 83/101/ETY, tehty 28 päivänä helmikuuta 1983, Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 67, 12.3.1983, s. 1–2)

Pöytäkirja Välimeren erityisistä suojelualueista ja biologisesta monimuotoisuudesta (EYVL L 322, 14.12.1999, s. 3–17)

Neuvoston päätös 84/132/ETY, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1984, Välimeren erityisiä suojelualueita koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 68, 10.3.1984, s. 36–37)

Neuvoston päätös 1999/800/EY, tehty 22 päivänä lokakuuta 1999, Välimeren erityisiä suojelualueita ja biologista monimuotoisuutta koskevan pöytäkirjan sekä mainitun pöytäkirjan liitteiden hyväksymisestä (Barcelonan yleissopimus) (EYVL L 322, 14.12.1999, s. 1–2)

Yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteessa koskeva pöytäkirja (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 41–46)

Neuvoston päätös 2004/575/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 40)

Pöytäkirja rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Välimeren alueella (EUVL L 34, 4.2.2009, s. 19–28)

Neuvoston päätös 2010/631/EU, annettu 13 päivänä syyskuuta 2010, Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 279, 23.10.2010, s. 1–2)

Pöytäkirja Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (EUVL L 4, 9.1.2013, s. 15–33)

Neuvoston päätös 2013/5/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan unionin liittymisestä pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (EUVL L 4, 9.1.2013, s. 13–14)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liitetyn, Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta (EUVL L 187, 6.7.2013, s. 1)

Ilmoitus Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan voimaantulosta (EUVL L 242, 20.9.2011, s. 1)

Viimeisin päivitys: 30.06.2020