Euroopan luonnon monimuotoisuuden suojelu (Natura 2000)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Alueiden suojelu (Natura 2000 -verkosto)

Neuvottelumenettely

Suojelutavoitteet ja -toimenpiteet

Suunnitelmien ja hankkeiden arviointi

Lajien suojelu

EU-maiden on

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. kesäkuuta 1992 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 10. kesäkuuta 1994 mennessä.

TAUSTAA

Natura 2000 -verkosto kattaa lähes viidesosan EU:n maa-alueesta ja yli 250 000 km2 merialueita.

Ks. myös:

* KESKEISET TERMIT

Erityisten suojelutoimien alue: EU-maan osoittama yhteisön (eli EU:n) tärkeänä pitämä alue, jolla sovelletaan tarvittavia suojelutoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden luontotyyppien ja/tai niiden lajien kantojen suojelussa, joille alue on osoitettu, voidaan säilyttää tai saavuttaa uudelleen suotuisa suojelun taso.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50)

Direktiiviin 92/43/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Ks. Konsolidoitu toisinto.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Luonnon tila Euroopan unionissa – Lintu- ja luontotyyppidirektiivien kattamien luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja kehityssuuntia koskeva kertomus (2007–2012) luontotyyppidirektiivin 17 artiklan ja lintudirektiivin 12 artiklan mukaisesti (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Viimeisin päivitys: 21.02.2017