Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 93/98/ETY – Baselin yleissopimuksen hyväksyminen yhteisön puolesta

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus

PÄÄTÖKSEN JA YLEISSOPIMUKSEN TARKOITUS

Päätöksellä hyväksytään Baselin yleissopimus Euroopan talousyhteisön (nykyinen EU) puolesta.

Yleissopimus on kattavin vaarallisia jätteitä ja muita jätteitä koskeva maailmanlaajuinen ympäristösopimus. Sen tavoite on suojella terveyttä ja ympäristöä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden tuotannon, maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta.

Yleissopimuksella säädellään vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden maan rajan ylittäviä siirtoja ja vaaditaan sopimuspuolia varmistamaan, että ne käsittelevät tällaisia jätteitä ympäristöä suojelevasti.

Sopimuspuolet sitoutuvat myös

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Yleissopimukseen kuuluu kahdeksan liitettä:

Yleissopimuksen yleiset velvoitteet

Sopimuspuolet sopivat seuraavaa:

Mikä tahansa sopimuspuoli voi asettaa tiukempia lisämääräyksiä, jotka eivät ole ristiriidassa yleissopimuksen kanssa.

Ilmoitusmenettelyt

Yleissopimuksessa määrätään seuraavia seikkoja koskevista ilmoitusmenettelyistä:

Laittomat siirrot

Jos jätteitä siirretään laittomasti, yleissopimuksen sopimuspuolten on otettava ne takaisin.

Ympäristöä suojeleva huolto

Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä kehittääkseen vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden huoltoon ympäristöä suojelevia käytäntöjä.

Riitojen ratkaiseminen

Sopimuspuolet ratkaisevat mahdolliset riidat neuvottelemalla tai muulla valitsemallaan rauhanomaisella tavalla. Jos ratkaisua ei saada aikaan, riita saatetaan kansainväliseen tuomioistuimeen tai välitystuomioistuimeen, joka koostuu kolmesta sopimuspuolesta.

Sihteeristö

Sihteeristö helpottaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa.

Valmiuksien kehittäminen

Alueelliset tai paikalliset keskukset ympäri maailmaa tarjoavat koulutusta ja valmiuksien kehittämistä.

Täytäntöönpanosäädökset

Yleissopimus on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä asetuksella (EY) N:o 1013/2006 ja sen myöhemmillä muutoksilla.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 1. helmikuuta 1993 alkaen. Yleissopimusta on sovellettu 8. toukokuuta 1994 alkaen.

TAUSTAA

EU on EU-maiden lisäksi yleissopimuksen sopimuspuoli. EU on ratifioinut vientikieltomuutoksen, jolla kielletään jätteiden vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin, vaikka tämä muutos ei vielä ole tullut kansainvälisesti voimaan.

Yleissopimuksesta neuvoteltiin Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman yhteydessä, ja se hyväksyttiin vuonna 1989.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Käsittely: sisältää menetelmät, jotka johtavat loppusijoitukseen ja menetelmät, jotka mahdollistavat jätteiden hyväksikäytön, kierrätyksen, talteenoton hyväksikäyttöä varten, välittömän uudelleenkäytön tai vaihtoehtoisen käytön.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 93/98/ETY, tehty 1 päivänä helmikuuta 1993, vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen (Baselin yleissopimus) tekemisestä yhteisön puolesta (EYVL L 39, 16.2.1993, s. 1–2)

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus (EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1–98)

Asetukseen (EY) N:o 1013/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 15.03.2018