Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma

Euroopan unioni (EU) määrittelee kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassaan ympäristöpolitiikan prioriteetit ja tavoitteet vuoteen 2010 ja sen jälkeen ja kuvaa toteutettavat toimenpiteet, joilla myötävaikututetaan kestävän kehityksen strategian toteuttamiseen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 24 päivänä tammikuuta 2001, kuudennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta" [KOM(2001) 31 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta" kattaa 22. päivän heinäkuuta 2002 ja 21. päivän heinäkuuta 2012 välisen ajan. Ohjelma perustuu viidenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan (1992–2000) ja päätökseen ohjelman tarkistamisesta.

Strateginen lähestymistapa

Tiedonannon mukaan nykypäivän ympäristöhaasteisiin vastaaminen edellyttää, että tiukan lainsäädännön sijasta käytetään strategista lähestymistapaa. Tällaisessa lähestymistavassa pyritään erilaisten välineiden ja toimenpiteiden avulla vaikuttamaan liike-elämän toimijoiden, kuluttajien, poliittisten toimijoiden ja kansalaisten tekemiin päätöksiin.

Tiedonannossa ehdotetaan viittä ensisijaista strategista lähestymistapaa

Tiedonannossa ehdotetaan jokaiselle alalle erityistoimenpiteitä.

Lainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi on

Ympäristökysymysten sisällyttämiseksi muihin politiikan osa-alueisiin tiedonannossa ehdotetaan, että

Markkinoiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä

Kuluttajiin ja heidän toimintatapoihinsa voidaan vaikuttaa

Jotta ympäristökysymykset voidaan ottaa huomioon maankäytön suunnittelua ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa, on

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota neljään ensisijaiseen toiminta-alueeseen: ilmastonmuutokseen, biologiseen monimuotoisuuteen, ympäristöön ja terveyteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätehuoltoon.

Ilmastonmuutos

Kuudennessa toimintaohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutos on seuraavien kymmenen vuoden merkittävin haaste. Ohjelman tavoitteena on vakauttaa kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä tasolle, joka ei aiheuta luonnottomia vaihteluita maapallon ilmastossa.

Euroopan unionin lyhyen aikavälin tavoite on saavuttaa Kioton pöytäkirjan tavoitteet, toisin sanoen vähentää kasvihuonepäästöjä kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2008–2012 mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on vähentää päästöjä 20–40 prosenttia tehokkaan kansainvälisen sopimuksen avulla.

Yhteisö vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. Sen tarkoituksena on

Luonto ja biologinen monimuotoisuus

Tiedonannossa esitetään, että tällä alalla tavoitteena on luonnon suojeleminen ja sen toiminnan ennalleen palauttaminen sekä biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

Tavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu seuraavia toimia

Ympäristö ja terveys

Tiedonannossa esitetään, että tällä alalla tavoitteena on saavuttaa sellainen ympäristön laadun taso, jolla ei ole kielteistä vaikutusta ihmisen terveyteen ja joka ei aiheuta terveysriskejä.

Tiedonannossa ehdotetaan, että

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätehuolto

Päämääränä on varmistaa, ettei uusiutuvien ja uusiutumattomien voimavarojen käyttö ylitä ympäristön kantokykyä. Päämääränä on myös purkaa luonnonvarojen käytön ja taloudellisen kasvun välinen yhteys parantamalla huomattavasti luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja ehkäisemällä jätteiden syntyä. Tarkoituksena on vähentää lopulliseen käsittelyyn menevän jätteen määrää tämänhetkiseen määrään verrattuna 20 prosenttia vuoteen 2010 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettava seuraavia toimenpiteitä

Teemakohtaiset strategiat

Toimintaohjelmassa nimetään seitsemän teemakohtaista strategiaa, jotka koskevat seuraavia aloja: ilman pilaantuminen, meriympäristö, luonnonvarojen kestävä käyttö, jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys, torjunta-aineiden kestävä käyttö, maaperän suojelu, kaupunkiympäristö.

Strategiat perustuvat kokonaisvaltaiseen, teemakohtaiseen lähestymistapaan pikemminkin kuin tiettyihin epäpuhtauksiin tai tietyntyyppiseen taloudelliseen toimintaan kuten aikaisemmin. Strategioissa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet, jotka perustuvat ympäristöongelmien arviointiin sekä tutkimuksiin, jotka koskevat eri strategioiden keskinäistä synergiaa ja niiden synergiavaikutuksia Lissabonin strategian kasvun ja työllisyyden tavoitteiden kanssa. Niillä pyritään myös yksinkertaistamaan ja selkeyttämään olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Kansainväliset toimet

Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteena on sisällyttää ympäristökysymykset kaikkiin Euroopan unionin ulkosuhteiden aloihin. Toimintaohjelmassa otetaan huomioon Euroopan unionin laajeneminen ja ehdotetaan, että hakijavaltioiden hallintoelimissä tehdään kyselytutkimus, joka kartoittaa niiden suhtautumista kestävään kehitykseen, ja että aloitetaan tiivis yhteistyö kyseisissä valtioissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Ohjelma tukee myös ympäristöä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tekemistä.

Tukeva tieteellinen pohja

Kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa ehdotetaan uutta lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on, että kansalaiset ja ne osapuolet, joita asia koskee, voisivat osallistua paremmin ympäristönsuojeluun. Tämä lähestymistapa perustuu osapuolten väliseen vuoropuheluun ja siihen, että teollisuus, kansalaisjärjestöt ja valtion viranomaiset osallistuvat toimenpiteisiin.

Ohjelma perustuu ennen kaikkea tieteellisiin ja taloudellisiin analyyseihin sekä ympäristönsuojeluun liittyviin osoittimiin. Jotta tämä olisi mahdollista, komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) kanssa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta [EYVL L 242, 10.9.2002].

Päätöksellä perustetaan kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma. Siinä vahvistetaan päämäärät, määräajat ja ensisijaiset tavoitteet, strateginen lähestymistapa ja neljä toiminta-aluetta, jotka määritetään toimintaohjelmaa koskevassa tiedonannossa "Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta". Kutakin toiminta-aluetta koskevat aloitteet on toteutettava viimeistään neljä vuotta päätöksen tekemisen jälkeen.

Komissio laatii arviointiraportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman neljännen täytäntöönpanovuoden aikana ja ohjelman päätyttyä.

Viimeisin päivitys 01.09.2011