Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä)

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmän) tavoitteena on parantaa eurooppalaisten organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa ja jakaa tietoa yleisölle ja sidosryhmille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 761/2001, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) [Ks. muutossäädökset].

SISÄLTÖ

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) tavoitteena on parantaa yksityisten ja julkisten organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa kaikilla talouden toimialoilla

Organisaation, joka haluaa osallistua järjestelmään, on

Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä riippumattomien ympäristötodentajien akkreditoimiseksi ja heidän toimintansa valvomiseksi liitteen V säännösten mukaisesti. Näiden järjestelmien on oltava toimintavalmiita viimeistään 12 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen toimielimensä kolmen kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Akkreditointielimet muodostavat yhteistyöfoorumin, joka laatii todentajien akkreditointia, pätevyyttä ja valvontaa koskevia ohjeita. Yhteistyöfoorumi luo menettelyjä vertaisarviointia varten. Vertaisarvioinnilla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltioiden akkreditointijärjestelmät täyttävät asetuksen vaatimukset.

Jotta organisaatio voisi pysyä EMAS-järjestelmässä, sen on

Toimivaltaiset elimet rekisteröivät EMAS-järjestelmään osallistuvat organisaatiot edellyttäen, että nämä

Toimivaltaiset elimet voivat poistaa organisaation rekisteristä joko väliaikaisesti tai pysyvästi tai evätä siltä rekisteröinnin, jos se ei noudata asetuksen säännöksiä.

Komissio ylläpitää rekisteriä ympäristötodentajista ja EMAS-järjestelmään rekisteröidyistä organisaatioista ja asettaa sen julkisesti saataville.

EMAS-järjestelmälle on vahvistettu logo (katso liite IV), jota organisaatiot voivat käyttää liitteessä III tarkoitetuissa vahvistetuissa tiedoissa, vahvistetuissa ympäristöselonteoissa, kirjepaperissaan, tiedoissa, joissa ilmoitetaan organisaation osallistumisesta EMAS‑järjestelmään, sekä tuotteidensa, toimintansa ja palvelujensa mainonnassa. Logoa ei saa käyttää tuotteissa tai pakkauksissa eikä muita tuotteita koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on harkittava, miten EMAS-järjestelmään rekisteröinti voidaan ottaa huomioon ympäristölainsäädännön noudattamisen valvonnassa, jotta vältettäisiin työskentelyn päällekkäisyys.

Asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot edistämään pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista EMAS-järjestelmään.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä tekemään EMAS-järjestelmää yleisesti tunnetuksi. Komissio tiedottaa järjestelmästä yhteisön tasolla.

Jäsenvaltiot vastaavat asetuksen rikkomisesta johtuvien seuraamusten soveltamisesta. Ne voivat ottaa käyttöön maksujärjestelmän EMAS-järjestelmän kulujen kattamiseksi.

Komissio tarkastelee uudelleen EMAS-järjestelmää ja sen logoa sekä tekee mahdollisesti ehdotuksia muutoksiksi viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Tausta

Asetuksella (EY) N:o 761/2001 korvataan teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 29 päivänä kesäkuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93. Näin ollen asetus (ETY) N:o 1836/93 kumotaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 761/2001[hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/1998/0303]

27.4.2001

-

EYVL L 114, 24.4.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asetus (EY) N:o 196/2006

24.2.2006

-

EUVL L 32, 4.2.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2008, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) [KOM(2008) 0402 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää ja lisätä sen tehokkuutta. Tarkoituksena on lisätä järjestelmään osallistuvien organisaatioiden määrää, saada EMAS-järjestelmä tunnustettua ympäristöjärjestelmien vertailukohdaksi ja antaa muita ympäristöjärjestelmiä soveltaville organisaatioille mahdollisuus muuntaa järjestelmänsä EMAS-järjestelmäksi. Tarkoituksena on myös kannustaa EMAS‑järjestelmään rekisteröityjä organisaatioita ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon palveluntarjoajiensa ja alihankkijoidensa valinnassa.

Ehdotuksella on myös määrä yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä. Sillä täydennetään ympäristöasioiden hallintajärjestelmää vahvistamalla ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamisen valvontamekanismia ja säännöksiä, jotka koskevat ympäristönsuojelun tasosta annettavia tietoja. Ehdotuksessa esitetään akkreditointisääntöjen ja ‑menettelyjen yhdenmukaistamista ja sallitaan yhteisön ulkopuolisten organisaatioiden osallistuminen.

Yhteispäätösmenettely COD/2008/0154

Komission päätös 2007/747/EY, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, sertifiointimenettelyjen tunnustamisesta organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 9 artiklan mukaisesti ja päätöksen 97/264/EY kumoamisesta [EUVL L 303, 21.11.2007].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 9 marraskuuta 2004, EMAS-järjestelmään rekisteröityneiden organisaatioiden kannustimista [KOM(2004) 745 lopullinen – EUVL C 55, 4.3.2005] Miltei kaikki jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä sääntelyn joustavuutta sekä rohkaista organisaatioita osallistumaan EMAS-järjestelmään. Jotkin jäsenvaltiot ovatkin lisänneet sääntelyjärjestelmiinsä joustomahdollisuuksia (joko sääntelyssä myönnettäviä helpotuksia tai sääntelyn vähentämistä). Ne ovat esimerkiksi keventäneet lupien hakemusmenettelyjä tai raportointi- ja seurantavaatimuksia taikka vähentäneet tarkastuksia. Jäsenvaltioissa on otettu käyttöön kannustimia, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin (esim. uudet valintaperusteet, joiden vuoksi tarjouskilpailuun osallistujien on osoitettava tekninen kykynsä käsitellä ympäristöongelmia), rahoitustukeen (tuki uusille EMAS-järjestelmään rekisteröityville organisaatioille, ympäristönsuojelun tason parantamiseen liittyviä hankintoja koskevat verohelpotukset sekä alennetut rekisteröintimaksut jne.), tekniseen tukeen (erityisesti pk-yrityksille tarkoitetut vaiheittaiset täytäntöönpano-ohjelmat jne.) ja tiedonsaantiin (erityiset tiedotusohjelmat tietyille kohderyhmille, suurelle yleisölle suunnatut tiedotuskampanjat, konferenssit, seminaarit ja työryhmät ja niin edelleen).

Komission suositus 2003/532/EY – [EUVL L 184, 23.7.2003] Komission suositus, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2003, ympäristönsuojelun tason indikaattorien valinta- ja käyttöohjeista organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Päätös 2001/681/EY - [EYVL L 247, 17.9.2001] Komission päätös, tehty 7 päivänä syyskuuta 2001, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS‑järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista koskevista ohjeista.

EMAS-asetuksen 2 artiklan mukaiset yksiköt rekisteröidään EMAS-järjestelmään organisaatioina päätöksen liitteessä I esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Päätöksen mukaan organisaatioiden on vahvistutettava ympäristöselontekonsa ajantasaistukset liitteen II mukaisesti. EMAS-logoa on käytettävä päätöksen liitteessä III esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Suositus 2001/680/EY - [EYVL L 247, 17.9.2001] Komission suositus, annettu 7 päivänä syyskuuta 2001, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS‑järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista koskevista ohjeista.

Luettelo Norjassa rekisteröidyistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001, annettu 19 maaliskuuta 2001 [EUVL C 45, 23.2.2006], mukaisista toimipaikoista.

Seuraavat toimenpiteet, jotka on hyväksytty aiemman EMAS-asetuksen (neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93) mukaisesti, jäävät voimaan:

Luettelo - [EYVL C 273, 25.9.1999] Luettelo akkreditoiduista ympäristötodentajista yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää varten [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista toimipaikoista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet tai kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 1999.

Luettelo - [EYVL C 273, 25.9.1999] Luettelo ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään rekisteröidyistä toimipaikoista [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista ympäristötodentajista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden akkreditointijärjestelmät ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 1999.

Luettelo - [EYVL C 254, 12.8.1998] Luettelo ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään rekisteröidyistä toimipaikoista [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista toimipaikoista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet tai kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 1998.

Luettelo - [EYVL C 254, 12.8.1998] Luettelo akkreditoiduista ympäristötodentajista yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää varten [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista ympäristötodentajista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden akkreditointijärjestelmät ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 1998.

Luettelo - [EYVL C 276, 11.9.1997] Luettelo akkreditoiduista ympäristötodentajista yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää varten [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista ympäristötodentajista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden akkreditointijärjestelmät ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 15. huhtikuuta 1997.

Luettelo - [EYVL C 276, 11.9.1997] Luettelo ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään rekisteröidyistä toimipaikoista [neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93].

Luettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista toimipaikoista, joiden rekisteröinnistä jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet tai kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle viimeistään 15. huhtikuuta 1997.

Komission päätökset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät määrittävien kansallisten standardien tunnustamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1836/93 12 artiklan mukaisesti:

Päätös 96/149/EY - [EYVL L 34, 13.2.1996] (irlantilainen standardi IS310)

Päätös 96/150/EY - [EYVL L 34, 13.2.1996] (brittiläinen standardi BS7750)

Päätös 96/151/EY - [EYVL L 34, 13.2.1996] (espanjalainen standardi UNE 77-801(2)-94).

Viimeisin päivitys 11.08.2008