Vesien suojeleminen maatalouden nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n jäsenvaltioiden on

Euroopan komissio laatii joka neljäs vuosi kertomuksen saamiensa kansallisten tietojen pohjalta. Viimeisin kertomus on vuodelta 2021.

Poikkeukset

Direktiivissä asetetaan kunakin vuonna käytetystä lannasta peräisin olevan typen määrän ylärajaksi 170 kg typpeä hehtaaria kohti. Jos jäsenvaltiot sitä pyytävät ja jos ne voivat tieteellisesti perustella, että tämä ei johda suurempaan pilaantumiseen, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä (päätöksiä, joista käytetään nimitystä poikkeukset), joilla sallitaan lannan typen korkeampien enimmäismäärien soveltaminen tietyillä alueilla ja tietyin edellytyksin. Nämä poikkeukset eivät vapauta kyseisiä jäsenvaltioita veden laatuun liittyvistä direktiivin tavoitteista eivätkä muista sen toimenpiteistä.

Seuraavat poikkeuspäätökset ovat tällä hetkellä voimassa:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. joulukuuta 1993.

TAUSTAA

Typpi on elintärkeä ravintoaine, jonka avulla kasvit ja viljelykasvit kehittyvät. Korkeat pitoisuudet ovat kuitenkin haitallisia ihmisille sekä luonnolle ja nitraattien käyttö maataloudessa orgaanisina ja kemiallisina lannoitteina saattaa olla merkittävä vesien pilaantumisen aiheuttaja. Yli 50 prosenttia pintavesien typpipäästöistä on peräisin maataloudesta.

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Rehevöityminen. Veden rikastuminen typpiyhdisteillä, mikä aiheuttaa levien ja korkeampien kasvilajien kiihtynyttä kasvua, jonka tuloksena on ei-toivottuja veden eliötasapainon ja kyseisen veden laadun häiriöitä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1–8)

Direktiiviin 91/676/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/696, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2022, Irlannin pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY nojalla (EUVL L 129, 3.5.2022, s. 37–45)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1074, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2020, Tanskan pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY nojalla (EUVL L 234, 21.7.2020, s. 29–35)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1325, annettu 27 päivänä toukokuuta 2019, Yhdistyneen kuningaskunnan pyytämän, Pohjois-Irlantia koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (EUVL L 206, 6.8.2019, s. 21–26)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1205, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2019, Flanderin aluetta koskevan poikkeuksen myöntämisestä Belgian pyynnöstä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (EUVL L 190, 16.7.2019, s. 1–10)

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanosta, laadittuna jäsenvaltioiden vuosia 2016–2019 koskevien kertomusten perusteella (COM(2021) 1000 final, 11.10.2021)

Viimeisin päivitys: 19.05.2022