Strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma)

Komissio esittää strategisen suunnitelman, jolla nopeutetaan kustannustehokkaiden, hiilidioksidipäästöiltään vähäisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Suunnitelma sisältää suunnitteluun, täytäntöönpanoon, resursseihin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä energiateknologia-alan toimenpiteitä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 22. marraskuuta 2007: Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) - "Kohti vähähiilistä tulevaisuutta" [KOM(2007) 723 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Energiateknologian hyödyntäminen on välttämätöntä vuosiksi 2020 ja 2050 asetettujen ilmastonmuutoksen torjuntaa, energian toimitusvarmuutta ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä koskevien Euroopan laajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiateknologian kehittämistä ja käyttöönottoa ovat kuitenkin jarruttaneet eräät tekijät, kuten jatkuva investointivaje 1980-luvulta alkaen, uusien tuotteiden markkinoille saattamisen hitaus, uusien tuotteiden aiheuttamat lisäkustannukset ilman takeita paremmasta energiatehokkuudesta, oikeudelliset ja hallinnolliset esteet sekä uusien tuotteiden yhteiskunnallinen hyväksyntä.

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tehokas yhteinen lähestymistapa energiateknologiaan, jotta ne voisivat vastata joidenkin teollisuusmaiden ja kasvavan talouden maiden kilpailuun. Myös aika on otettava huomioon lähestymistapaa valittaessa, sillä se ratkaisee, pystytäänkö Euroopan laajuiset tavoitteet saavuttamaan.

Komission ehdottaman strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelma) avulla Euroopan laajuisten tavoitteiden saavuttaminen ja alan haasteisiin vastaaminen on mahdollista

SET-suunnitelman täytäntöönpano edellyttää yhteisiä toimia yksityisellä sektorilla, jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla sekä myös maailmanlaajuisesti.

SET-suunnitelmassa ehdotetaan ensinnäkin uutta energiateknologian hallintomenetelmää, joka perustuu yhteiseen strategiseen suunnitteluun.

Komissio perusti tätä varten vuonna 2008 ohjausryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Sen tehtävänä on parantaa johdonmukaisuutta suunnittelemalla yhteisiä toimia, hankkimalla voimavaroja ja arvioimalla edistymistä. Vuonna 2009 on lisäksi määrä pitää Euroopan energiateknologiahuippukokous. Komissio aikoo luoda myös eurooppalaisen tietojärjestelmän, johon sisältyy teknologiakartoitus ja kapasiteettikartoitus.

SET-suunnitelmaan kuuluu myös yhteisesti päätettyjen toimien täytäntöönpanon tehostaminen, jotta eurooppalaisen tutkimusalueen ja sisämarkkinoiden mahdollisuudet saataisiin hyödynnettyä täysimääräisesti.

Komissio aikoo käynnistää ajan mittaan useita uusia eurooppalaisia teollisuusaloitteita - tuulivoiman, aurinkoenergian, bioenergian, hiilidioksidin talteenoton, siirron ja varastoinnin, sähköverkon ja ydinfission aloilla - jotka toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina tai jäsenvaltioiden yhteisinä ohjelmina. Komissio haluaa myös perustaa Euroopan energiatutkimuksen yhteenliittymän, joka koordinoisi nykyistä paremmin tutkimuskeskusten ja yliopistojen ohjelmasuunnittelua. Euroopan laajuisten energiaverkkojen ja -järjestelmien tulevaa kehitystä aletaan myös valmistella ennakoivan lähestymistavan avulla.

Kolmas SET-suunnitelman keskeinen osatekijä on rahoitus- ja henkilöresurssien kasvattaminen. Tutkimukseen ja innovointiin tehtäviä investointeja on lisättävä yhteisön tasolla tutkimuksen puiteohjelman, Älykäs energiahuolto Euroopassa" -ohjelman ja Euroopan investointipankin kautta sekä myös jäsenvaltioissa, jotta EU:n kokonaispanostus saadaan kaksinkertaistettua kolmen vuoden aikana. Komissio antaa vuonna 2008 tiedonannon vähähiilisen teknologian rahoittamisesta. Myös energia-alan tutkijoiden koulutusta kehitetään ja uusia koulutusmahdollisuuksia luodaan insinöörien ja tutkijoiden määrän ja laadun nostamiseksi.

SET-suunnitelmaan sisältyy myös kansainvälisen yhteistyön lisääminen vähähiilisen teknologian maailmanlaajuisen kehittämisen, markkinoille saattamisen, käyttöönoton ja saatavuuden edistämiseksi. EU:n on tällä alalla puhuttava entistä useammin yhdellä äänellä. Teollisuusmaiden kanssa tehdään yhteistyötä yhteistä hyvää palvelevassa tutkimuksessa sekä tieteen eturintamassa olevassa pitkän aikavälin tutkimuksessa. Kehitysmaiden ja kasvavan talouden maiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on puolestaan auttaa maita kehittymään kestävämpään suuntaan samalla kun luodaan EU:n teollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi tutkimuskeskusten verkottamiseen, suuren mittakaavan demonstrointihankkeisiin ja Kioton pöytäkirjan mekanismien käytön lisäämiseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman laatiminen [KOM(2006) 847 lopullinen (es de en fr) - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 13.12.2007