Energiayhteisön perustamissopimus

Energiayhteisön perustamissopimuksella luodaan sähkön ja maakaasun sisämarkkinat, joihin osallistuvat Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltiota ja kuusi Balkanin Euroopan puoleista maata ja aluetta.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2006/500/EY , tehty 29 päivänä toukokuuta 2006, energiayhteisön perustamissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta.

TIIVISTELMÄ

Energiayhteisön perustamissopimuksella luodaan yhdentyneet energiamarkkinat (sähkö ja maakaasu) EU:n ja muiden osapuolten välille.

Energiayhteisöön kuuluvat EU, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukainen Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikainen Kosovon-siviilioperaatio (jäljempänä Kosovo). Energiayhteisöön voi lisäksi osallistua yksi tai useampi EU:n jäsenvaltio ministerineuvoston pyynnöstä. Sopimuksen ulkopuolisia maita voidaan hyväksyä tarkkailijoiksi.

Sopimusta sovelletaan maiden alueisiin ja Kosovoon.

Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2006. Se tehtiin kymmeneksi vuodeksi. Sopimuksen kestoa pidennettiin uudelle kymmenvuotiskaudelle ministerineuvoston yksimielisellä päätöksellä 24. lokakuuta 2013.

Energiayhteisön tehtävät

Energiayhteisön tavoitteena on

Energiayhteisön toimet

Energiayhteisön toiminnasta suuri osa muodostuu energiaa, ympäristöä, kilpailua ja uusiutuvia energialähteitä koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta kaikissa sopimuksen osapuolivaltioissa. Lisäksi tavoitteena on, että osapuolet noudattaisivat Euroopan yleisesti sovellettavia standardeja, joita sovelletaan esimerkiksi liikenteeseen tai rajatylittäviin yhteyksiin käytettäviin teknisiin järjestelmiin.

Lisäksi sopimuksessa luodaan mekanismi, joka mahdollistaa alueellisten energiamarkkinoiden toiminnan sopimuspuolten alueilla ja asianomaisten EU:n jäsenvaltioiden alueella. Mekanismi käsittää toimenpiteitä, jotka liittyvät verkkoenergian pitkän matkan kuljetuksiin, toimitusvarmuuteen, energian toimittamiseen kansalaisille, yhdenmukaistamiseen, uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä mahdolliseen äkilliseen kriisiin, joka ilmenee energiayhteisön jonkin jäsenvaltion alueen verkkoenergiamarkkinoilla.

Sopimuksella luodaan myös energiamarkkinat, joilla ei ole osapuolten välisiä sisäisiä rajoja ja joilla energian tuontiin ja vientiin kohdistuvat tullit ja määrälliset rajoitukset sekä muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (yleinen järjestys ja turvallisuus, ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen, kasvien suojeleminen tai teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojeleminen). Sopimus sisältää määräyksiä myös suhteista kolmansien maiden kanssa sekä keskinäisestä avusta häiriötapauksissa.

Komissio koordinoi yhteisön toimintaa.

Toimielimet ja päätöksenteko

Ministerineuvosto, joka muodostuu yhdestä kunkin sopimuspuolen edustajasta, antaa yleiset poliittiset suuntaviivat, toteuttaa sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ja hyväksyy menettelyasiakirjoja, joilla esimerkiksi määrätään erityistehtäviä, toimivaltaa ja velvollisuuksia. Kukin sopimuspuoli toimii vuorotellen kuuden kuukauden ajan puheenjohtajana, jota avustavat yksi EU:n edustaja ja yksi sen sopimuspuolen edustaja, joka toimii seuraavaksi puheenjohtajana. Ministerineuvosto antaa vuosittain Euroopan parlamentille sekä osapuolten parlamenteille toimintakertomuksen.

Pysyvän korkean tason ryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ministerineuvoston työt. Siihen kuuluu yksi edustaja kustakin sopimuspuolesta.

Sääntelyneuvoston tehtävänä on erityisesti neuvoa muita toimielimiä ja esittää suosituksia rajatylittävissä riita-asioissa. Se muodostuu energia-alan sääntelyviranomaisten edustajista, joita on yksi sopimuspuolta kohden. EU:ta edustaa Euroopan komissio, jota avustaa yksi sääntelyviranomainen osanottajajäsenvaltiota kohden ja yksi Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGEG) edustaja.

Lisäksi energiayhteisöä neuvoo kaksi foorumia, jotka muodostuvat kaikkien asianomaisten sidosryhmien edustajista.

Wienissä sijaitseva pysyvä sihteeristö antaa muun muassa hallinnollista tukea muille energiayhteisön toimielimille ja tarkastaa, että osapuolet täyttävät tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

Energiayhteisö tekee (sitovia) päätöksiä ja antaa (ei-sitovia) suosituksia. Toimenpiteet toteutetaan tilanteesta riippuen joko Euroopan komission ehdotuksesta (yhteisön säännöstön täytäntöönpano) tai sopimuspuolen ehdotuksesta (muut toimet), ja niiden hyväksymiseen vaaditaan äänten enemmistö (yhteisön säännöstön täytäntöönpano), kaksi kolmasosaa annetuista äänistä (markkinoiden toimintamekanismi) tai yksimielisyys (energian sisämarkkinat).

Jos osapuoli laiminlyö vakavasti ja toistuvasti velvoitteensa, ministerineuvosto voi yksimielisellä päätöksellä pidättää väliaikaisesti tietyt asianomaiselle osapuolelle kuuluvat oikeudet.

Lisätietoja löytyy alla olevasta sivustosta:

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/500/EY

29.5.2006

-

EUVL L 198, 20.7.2006

Viimeisin päivitys 22.09.2014