Euratomin hankintakeskuksen tarkistettu perussääntö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/114/EY, Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 52 artikla

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä laaditaan perussääntö Euratomin hankintakeskukselle (ESA), joka perustettiin suoraan vuoden 1957 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksella ottamaan huomioon EU-maiden kasvavan määrän sekä modernisoimaan keskuksen varainhoitosäännöt ja perustamaan sen päätoimipaikka Luxemburgiin.

ESA:n oikeusperusta on Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 52 artikla, jonka tavoitteena on taata yhteisen toimituspolitiikan mukaisesti säännölliset ja tasapuoliset ydinmateriaalien toimitukset EU-maiden käyttäjille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

ESA on EU:n elin, joka vastaa seuraavien materiaalien kysynnän ja tarjonnan hallinnasta:

ESA:lla on yksinoikeus ”solmia” (allekirjoittaa) edellä mainittujen sekä EU:n sisältä että ulkopuolelta peräisin olevien ydinmateriaalien toimittamiseen liittyviä sopimuksia. Sillä on myös Euratom-sopimuksen nojalla oikeus hankkia ydinmateriaaleja.

ESA on oikeushenkilö (ts. se on riippumaton oikeudellinen yksikkö).

Tavoitteet ja tehtävät

ESA

Lisäksi ESA

ESA voi myös koota oman ydinmateriaalien varaston. ESA:a valvoo komissio, jolla on oikeus antaa sille direktiivejä (ts. ohjeita) ja jolla on veto-oikeus sen päätöksiin.

Oikeudellinen asema ja toimipaikka

ESA

Pääjohtaja ja henkilöstö

ESA:n pääjohtajan vastuulla on

Pääjohtaja ESA:n henkilöstön jäsenet ovat Euroopan komission virkamiehiä, ja heille on tehtävä luotettavuusselvitys.

Varainhoito

ESA

Hankintakeskuksen tulot koostuvat nykyisin ainoastaan EU:n rahoitusosuudesta.

Komissio hyväksyy ESA:n talousarvion, ja siitä tulee lopullinen, kun EU:n yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty.

Kroatian liityttyä EU:hun ESA:n pääoma on 5 824 000 euroa, jonka ovat maksaneet yksittäiset EU-maat. Luxemburg ja Malta eivät ole mukana.

Neuvoa-antava komitea

Hankintakeskuksen perussääntöjen mukaisesti kukin EU-maa (Luxemburgia ja Maltaa lukuun ottamatta) valitsee 1–4 edustajaa neuvoa-antavaan komiteaan. Komitean jäsenet nimetään ydinmateriaalien kauppaan tai ydinvoiman tuottamiseen liittyvän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa perusteella.

ESA:n pääjohtaja kutsuu komitean tavallisesti koolle kahdesti vuodessa. Komiteaa on kuultava ennen kuin hankintakeskuksen pääjohtaja hyväksyy tärkeitä päätöksiä (ESA:n perussäännössä luetelluissa asioissa).

Komitea avustaa ESA:a antamalla lausuntoja, tekemällä analyysejä ja antamalla tietoa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu maaliskuusta 2008 alkaen, ja Kroatian liittymisen jälkeistä tarkistettua versiota 1 heinäkuu 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2008/114/EY, Euratom, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä (EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15–20)

Päätökseen 2008/114/EY, Euratom tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto — Toinen osasto — Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä — VI luku — Hankinta — 52 artikla (EUVL C 203, 7.6.2016, s. 24)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

Viimeisin päivitys: 11.09.2018