Energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja pöytäkirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom: energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen osalta

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta – Yhteiset julistukset – Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset

Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirja – Liite I: Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevia päätöksiä

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen keskeiset lausekkeet koskevat investointien suojaa, energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden kauppaa, kauttakulkua ja riitojenratkaisua.

Kauppa, investoinnit ja suoja

Sopimuksessa määrätään muun muassa seuraavaa:

Energiavaroja koskeva itsemääräämisoikeus

Sopimuksessa tunnustetaan valtioiden itsenäiset oikeudet energiavaroihin ja vahvistetaan, että niitä on harjoitettava kansainvälisen oikeuden mukaisesti vaikuttamatta yleiseen tavoitteeseen edistää energiavarojen saatavuutta sekä niiden etsintään ja kaupalliseen kehitykseen.

Ympäristönäkökohdat

Avoimuus

Sopimusosapuolten on nimettävä vähintään yksi tietopalvelupiste, johon voidaan osoittaa energiaraaka-aineita ja -tuotteita koskeviin lakeihin, asetuksiin, oikeudellisiin päätöksiin ja yleisiin hallinnollisiin päätöksiin liittyvät tiedustelut.

Riitojen ratkaiseminen

Sopimus sisältää määräyksiä osallistuvien valtioiden välisten riitojen ratkaisemiseksi diplomaattisten kanavien ja tapauskohtaisten tuomioistuinten kautta sekä investointien osalta sijoittajien ja vastaanottajavaltioiden välillä. Jos sijoittajaa koskevaa riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti kolmen kuukauden kuluessa, sijoittajat voivat toimittaa sen ratkaistavaksi

Allekirjoittajat, energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi, pöytäkirjat ja julistukset

Poikkeukset

Osapuolet eivät saa tehdä kauppaa koskevia investointeja, jotka ovat ristiriidassa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustaneen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) kanssa, eikä mikään sopimuksessa vapauta WTO:n jäseniä sopimuksesta.

Sopimus ei estä allekirjoittajia toteuttamasta toimenpiteitä, jotka ovat

Energiaperuskirjaa koskeva pöytäkirja

Pöytäkirja hyväksyttiin sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa

Kansainvälinen energiaperuskirja

Vuonna 2015 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin uusi kansainvälinen energiaperuskirja yli 65 maassa ja järjestössä, mukaan lukien EU ja kaikki EU-maat. Tämän uuden peruskirjan tarkoituksena on saada mukaan mahdollisimman monta uutta maata, jotka ovat halukkaita tekemään yhteistyötä energia-alalla ja jotka tunnustavat energiavarmuuden merkityksen energiantuotanto-, kauttakulku- ja kulutusmaille. Uusi peruskirja perustuu vuoden 1991 energiaperuskirjaan ja uudistaa sitä.

VOIMAANTULO

Energiaperuskirjaa koskeva sopimus tuli voimaan 16. huhtikuuta 1998, ja siihen tehtiin kauppaan liittyviä määräyksiä koskevia muutoksia, joiden tarkoituksena oli pääasiassa korvata viittaukset GATTiin viittauksilla WTO:hon siten, että muutokset tulivat voimaan 23. heinäkuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

ASIAKIRJAT

Neuvoston ja komission päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom, tehty 23 päivänä syyskuuta 1997, energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen osalta (EYVL L 69, 9.3.1998, s. 1–116)

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta – Yhteiset julistukset – Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset (EYVL L 252, 12.9.1998, s. 23–46

Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirja – Liite I: Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevia päätöksiä (EYVL L 380, 31.12.1994, s. 24–88)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi – kauttakulkua koskevien riitojen sovittelusäännöt (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 39–44)

Neuvoston päätös 2001/595/EY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan yhteisön hyväksymästä muutoksesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin (EYVL L 209, 2.8.2001, s. 32)

Neuvoston päätös 1999/37/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan yhteisön kannasta kauttakulkua koskevien riitojen sovittelusääntöihin, jotka on määrä vahvistaa energiaperuskirjaa käsittelevässä konferenssissa (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 37–38)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020