Biomassan käytön edistäminen vaihtoehtoisena energianlähteenä

Biomassa voi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Sen käyttö lämmityksessä, sähköntuotannossa ja liikenteen polttoaineena voi monipuolistaa Euroopan unionin energiansaantia sekä luoda kasvua ja työllisyyttä. Jotta sen vaikutukset olisivat tehokkaita, sitä on tuotettava kestävällä tavalla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto - Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma (KOM(2005)0628 lopull., 7.12.2005).

TIIVISTELMÄ

Biomassa voi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Sen käyttö lämmityksessä, sähköntuotannossa ja liikenteen polttoaineena voi monipuolistaa Euroopan unionin energiansaantia sekä luoda kasvua ja työllisyyttä. Jotta sen vaikutukset olisivat tehokkaita, sitä on tuotettava kestävällä tavalla.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään tapoja lisätä biomassaenergian kehittämistä luomalla kannustimia sen käytölle ja poistamalla sen tuotantoa haittaavia esteitä. Siinä määritetään toimenpiteitä, joilla edistetään biomassan käyttöä lämmityksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä. Lisäksi siinä käsitellään biomassan tarjontaan, rahoitukseen ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Toimintasuunnitelmassa korostetaan ensimmäistä kertaa alan merkitystä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonanto on johtanut uusiin biopolttoaineiden edistämistä koskeviin aloitteisiin.

Kestävyysvaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että biopolttoaineiden käytöllä taataan todellisten hiilisäästöjen syntyminen ja suojellaan biologista monimuotoisuutta. Niiden mukaan

Vapaaehtoisten järjestelmien avulla tarkistetaan, noudattavatko tuottajat kestävyysvaatimuksia. Jos tuottajat noudattavat vaatimuksia, ne ovat oikeutettuja taloudelliseen tukeen tai niiden tuotos otetaan huomioon uusiutuvia energialähteitä koskevien kansallisten tavoitteiden täyttymisessä.

Lupamenettelyt: käytännön suosituksilla annetaan hankkeen toteuttajille, kansalaisjärjestöille ja viranomaisille apua ja neuvoja biomassan tuotantolaitosten rakentamista koskevien anomusten käsittelyssä.

Eurooppalaisella kehittyneiden biolentopolttoaineiden edistämissuunnitelmalla pyritään edistämään biopolttoaineiden käyttöä ilma-alusten vaihtoehtoisena polttoaineena.

TAUSTAA

Biomassaa saadaan orgaanisesta aineksesta, kuten puista, kasveista sekä maatalous- ja yhdyskuntajätteestä. Sen tuotantoketju muodostuu erilaisista toiminnoista, alkaen raaka-aineiden tuotannosta ja päättyen energian muuntamiseen. Vuonna 2012 biomassan ja jätteiden osuus kaikesta uusiutuvan energian kulutuksesta EU:ssa oli noin kaksi kolmasosaa.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission biomassaa käsittelevältä verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16-62).

Vihreä kirja - Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi (KOM(2006)0105 lopull., 8.3.2006).

Viimeisin päivitys: 12.08.2015