Vähämerkityksinen tuki

Vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä on uudistettu. Sitä sovelletaan nyt alle 200 000 euron valtiontukiin, joita ei sen vuoksi tarvitse ilmoittaa komissiolle etukäteen.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

TIIVISTELMÄ

Vähämerkityksistä tukea koskevasta säännöstä (ns. de minimis -säännöstä) on annettu uusi asetus, jossa kaksinkertaistetaan säännön soveltamisalaan kuuluville tuille asetettu enimmäismäärä ja laajennetaan säännön soveltamisalaa.

Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdan (aiemman Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan) mukaan valtiontuet on ilmoitettava komissiolle, jotta tämä voi selvittää, soveltuvatko ne yhteismarkkinoille SEUT 107 artiklan 1 kohdan (aiemman EY 87 artiklan 1 kohdan) mukaisesti. Jotkin tukityypit voidaan kuitenkin vapauttaa tästä ilmoitusvelvollisuudesta asetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla.

Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö on otettu käyttöön, jotta määrältään vähäiset tuet voitaisiin jättää ilmoittamatta. Säännöllä asetetaan enimmäismäärä, jonka alle jäävät tuet eivät kuulu SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Niihin ei myöskään sovelleta SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusmenettelyä.

Enimmäismäärä, jota pienempiin tukiin sovelletaan vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä

Tuet, joiden määrä on kolmen vuoden jaksolla alle 200 000 euroa, eivät ole SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtiontukia.

Kun kyse on maantiekuljetuksille myönnettävistä tuista, vastaava enimmäismäärä on 100 000 euroa.

Kolmen vuoden jakso lasketaan siten, että se vastaa kolmea verovuotta.

Uusi enimmäismäärä on siis kaksinkertainen aikaisempaan asetuksen (EY) N:o 69/2001 mukaiseen 100 000 euron enimmäismäärään verrattuna.

Läpinäkyvät tuet

Asetusta sovelletaan vain ns. läpinäkyviin tukiin. Tällä pyritään ehkäisemään säännön väärinkäyttö.

Tuki katsotaan läpinäkyväksi, jos sen tarkka määrä voidaan selvittää etukäteen ja jos siitä ei tarvitse tehdä riskinarviointia.

Läpinäkyviä tukia ovat seuraavat:

Soveltamisala

Asetusta ei sovelleta seuraaviin aloihin: kalastus ja vesiviljely, maataloustuotteiden alkutuotanto, vientituet, kotimaisten tuotteiden suosimista tukevat toimet, kivihiilen tuotanto, ajoneuvojen hankkiminen maantiekuljetuksia varten sekä tuki vaikeuksissa oleville yrityksille.

Asetusta sovelletaan kaikilla muilla kuin edellä mainituilla aloilla toimiville yrityksille myönnettäviin tukiin. Näihin aloihin kuuluvat myös liikenne sekä tietyin edellytyksin maataloustuotteiden jalostus ja markkinoille saattaminen.

EU:n jäsenmaiden yhteistyö

EU-maiden on varmistettava, etteivät yksittäiselle yritykselle myönnetyt vähämerkityksiset tuet ylitä 200 000:ta euroa kolmen verovuoden jaksolla.

EU-maiden on vähämerkityksistä tukea myöntäessään ilmoitettava tuensaajayritykselle tälle myönnetyn tuen määrä sekä se, että kyseessä on vähämerkityksinen tuki. Ilmoituksessa on oltava selkeä viittaus asetukseen (EY) N:o 1998/2006.

Taustaa

Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1996 annetussa tiedonannossa. Tämän jälkeen se sisällytettiin asetukseen (EY) N:o 69/2001. Asetuksen soveltamisesta saadut kokemukset, Euroopan unionissa tapahtunut inflaatiokehitys sekä EU:n bruttokansatuotteen (BKT) kasvu osoittavat, että säännökset on aihetta saattaa ajan tasalle.

Vähämerkityksistä tukea koskevan uuden asetuksen antaminen sisältyy komission esittämään valtiontuen toimintasuunnitelmaan. Asetuksella täydennetään riskipääomasijoituksia koskevia suuntaviivoja sekä tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin myönnettävää tukea koskevia puitteita.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1998/2006

1.1.2007–31.12.2013

-

EUVL L 379, 28.12.2006

Viimeisin päivitys 18.10.2011