Kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevat suuntaviivat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN SUUNTAVIIVOJA SOVELLETAAN?

Suuntaviivoja on sovellettu 27. huhtikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Kartellit: samanlaisista, mutta itsenäisistä yrityksistä koostuva ryhmä, joka sopii hinnoista tuotannon rajoittamiseksi taikka markkinoiden tai asiakkaiden jakamiseksi niiden välillä.
Vertikaaliset sopimukset: toimitusketjun eri tasoilla toimivien yritysten väliset sopimukset, esimerkiksi kun yksi yritys toimittaa toisen yrityksen tuotantomateriaalit.
Horisontaaliset sopimukset: kilpailevien yritysten väliset sopimukset.
Sijoittautuminen: yhdessä EU-maassa laillisesti toimivien yritysten (itsenäiset ammatinharjoittajat ja ammatissa toimivat tai oikeushenkilöt, kuten yritykset) vapaus harjoittaa taloudellista toimintaa vakaalla ja jatkuvalla tavalla toisessa EU-maassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista (EUVL C 101, 27.4.2004, s. 81–96)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 1 jakso – Yrityksiin sovellettavat säännöt – 101 artikla (aiempi EY-sopimuksen 81 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 1 jakso – Yrityksiin sovellettavat säännöt – 102 artikla (aiempi EY-sopimuksen 82 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 89)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25)

Asetukseen (EY) N:o 1/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 29.05.2020