Tutkimus- ja kehityssopimukset

1) TAVOITE

Yritysten välisen yhteistyön kannustaminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa siten, että samalla säilytetään tosiasiallinen kilpailu yhteismarkkinoilla.

2) SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2659/2000, annettu 29 päivänä marraskuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin [EYVL L 304, 5.12.2000].

3) TIIVISTELMÄ

Tutkimus- ja kehityssopimukset (T&K)

Tutkimus- ja kehityssopimus voidaan tehdä tuotteita tai menetelmiä koskevan taitotiedon hankkimisesta, teoreettisten analyysien, selvitysten tai kokeilujen toteuttamisesta (koetuotanto mukaan luettuna), tarvittavien laitteistojen järjestämisestä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimisesta.

Taustaa

Tätä asetusta sovellettaessa on otettava huomioon asetus N:o 2821/71, jolla komissio valtuutetaan myöntämään poikkeus tietynlaisille sopimuksille EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Asetuksella pyritään korvaamaan 16. joulukuuta 1984 annettu asetus N:o 418/85, jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2000.

Uusi ryhmäpoikkeusasetus eroaa poikkeusasetuksissa perinteisesti käytetystä lähestymistavasta, joka perustuu nimenomaisesti poikkeuksen saaneiden lausekkeiden luetteloon. Tässä asetuksessa on valittu lähestymistavaksi poikkeuksen myöntäminen yleisesti kaikille niille edellytyksille, joiden mukaisesti yritykset tekevät T&K-sopimuksia. Uusi lähestymistapa on osa komission vuonna 1997 aloittamaa lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkiyttämistä.

Soveltamisala

Koska yhteistyö tutkimuksen ja kehittämistoiminnan alalla tukee yleisesti taitotiedon ja teknologian vaihdon edistämistä ja helpottaa teknistä ja taloudellista kehitystä sekä tuotteiden valmistuksen ja käytön rationalisointia, mistä on hyötyä erityisesti kuluttajille, tällä asetuksella ei myönnetä poikkeusta ainoastaan sellaisille sopimuksille, joiden päätavoitteena on tutkimus ja kehitys, vaan myös sopimuksille, jotka liittyvät suoraan tutkimusta ja kehitystä koskevaan yhteistyöhön ja ovat tarpeen sen harjoittamisessa, edellyttäen että osapuolten yhteinen markkinaosuus on enintään 25 prosenttia merkityksellisistä markkinoista.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka eivät ole välttämättömiä edellä mainittujen myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi. Tietyt kilpailua vakavasti rajoittavat toimenpiteet (kuten hinnoista sopiminen tai tuotannon rajoittaminen) pysyvät pääsääntöisesti kiellettyinä.

Komissio pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tarvittaessa tällä asetuksella myönnetty poikkeus.

Poikkeuksen kattamat sopimukset

Poikkeus myönnetään kahden tai useamman yrityksen välisille sopimuksille, jos yritysten yhteinen markkinaosuus on alle 25 prosenttia merkityksellisistä markkinoista ja jos sopimuksen tavoitteena on

Poikkeuksen kattamien sopimusten on täytettävä seuraavat ehdot:

Poikkeusta sovelletaan T&K-toiminnan koko keston ajan, paitsi jos sopimuksessa määrätään ainoastaan tulosten yhteisestä hyödyntämisestä. Viimeksi mainitussa tapauksessa poikkeusta sovelletaan seitsemän vuoden ajan siitä päivästä, jona tuotteet saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille.

Markkinaosuus lasketaan joko kyseisillä markkinoilla toteutuneen myynnin määrän perusteella tai myynnin määrää edelliseen kalenterivuoteen verrattuna koskevan arvion perusteella. Jos markkinaosuus ylittää tietyn ajan jälkeen 25 prosentin rajan mutta pysyy alle 30 prosentissa, poikkeusta sovelletaan vielä kahden vuoden ajan. Sen sijaan jos 30 prosentin raja ylittyy, poikkeusta sovelletaan vain yhden vuoden ajan.

Sopimukset, joita poikkeus ei koske

Poikkeusta ei sovelleta sellaisiin T&K-sopimuksiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena on

Poikkeuksen peruuttaminen

Asetuksen N:o 2821/71 mukaisesti komissio voi peruuttaa poikkeuksen soveltamisesta johtuvat edut, jos

Tätä asetusta ei sovelleta 1. tammikuuta 2001 ja 30. kesäkuuta 2002 välisen jakson aikana sopimuksiin, jotka olivat voimassa jo 31. joulukuuta 2000 ja jotka täyttävät asetuksessa N:o 418/85 säädetyt ehdot.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus 2659/2000/EY

1.1.2001

31.12.2010

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 07.03.2007