Tekijänoikeudet ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä mukautetaan tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista annettua lainsäädäntöä tekniikan kehitykseen ja erityisesti tietoyhteiskuntaan sekä varmistetaan henkisen omaisuuden korkeatasoinen suoja. Lisäksi sillä pannaan täytäntöön kaksi joulukuussa 1996 tehtyä kansainvälistä sopimusta: WIPOn tekijänoikeussopimus ja WIPOn esitys- ja äänitesopimus.

Se on yksi niistä kymmenestä direktiivistä, jotka yhdessä muodostavat EU:n tekijänoikeuslainsäädännön. Siihen kuuluvat myös muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, orpoteoksista sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetut direktiivit.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä yhdenmukaistetaan tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden tärkeimmät oikeudet (kappaleen valmistamista koskeva oikeus, oikeus välittää yleisölle teoksia ja levitysoikeus) ja jotkin näitä oikeuksia koskevat poikkeukset ja rajoitukset. Siinä yhdenmukaistetaan myös teknisten toimenpiteiden ja oikeuksien hallinnointitietojen suoja sekä seuraamukset ja oikeussuojakeinot.

Kappaleen valmistamista koskeva oikeus

EU-maiden on säädettävä, että yksinoikeus sallia tai kieltää suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen on

Oikeus välittää yleisölle teoksia

EU-maiden on säädettävä, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa kaikenlainen välittäminen yleisölle. Tämä yksinoikeus koskee myös teosten saattamista yleisön saataviin siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teokset saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

EU-maiden on annettava säännöt myös siitä, että yksinoikeus saattaa yleisön saataviin on

Levitysoikeus

Poikkeukset ja rajoitukset

Direktiivissä esitetään tyhjentävä luettelo oikeuksiin sovellettavista poikkeuksista ja rajoituksista, joilla helpotetaan suojatun sisällön käyttöä erityistilanteissa.

Siinä säädetään kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen pakollinen poikkeus, jota sovelletaan tilapäiseen kappaleen valmistamiseen silloin, kun se on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia (tilapäiset jäljennökset) ja kun tavoitteena on mahdollistaa teoksen tai muun aineiston laillinen käyttö taikka välittäjän suorittama siirto verkossa kolmansien osapuolien välillä.

Oikeudellinen suoja

Oikeuksien hallinnointitietojen suoja

EU-maiden on säädettävä oikeudellisesta suojasta sellaista henkilöä vastaan, joka tietoisesti suorittaa luvatta jonkin seuraavista teoista:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 22. kesäkuuta 2001 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 22. joulukuuta 2002.

KESKEISET TERMIT

* Tallenne: teos on talletettava jäljennökseen siten, että se on muiden nähtävissä tai jäljennettävissä (toisin sanoen aineelliseen välineeseen, kuten äänitteeseen).

* Reprografinen kopiointi: asiakirjojen ja graafisen aineiston jäljentämiseen ja toistamiseen liittyvät tiedot ja käytännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Direktiiviin 2001/29/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 195, 2.6.2004, s. 16–25) (tietoyhteiskuntadirektiivi). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98) (oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskeva direktiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (kodifioitu toisinto) (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35) (vuokraus- ja lainausdirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/84/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen (EYVL L 272, 13.10.2001, s. 32–36) (jälleenmyyntikorvausoikeutta koskeva direktiivi)

Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15–21) (satelliitti- ja kaapelidirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 111, 5.5.2009, s. 16–22) (ohjelmistodirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20–28) (tietokantadirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/116/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12–18) (voimassaoloaikaa koskeva direktiivi). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5–12) (orpoteoksia koskeva direktiivi)

Viimeisin päivitys: 04.04.2016