Alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/84/EY alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on ottaa sitovasti käyttöön alkuperäisten taideteosten tekijöiden oikeus jälleenmyyntikorvaukseen* kaikkialla EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Taideteokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee

Edellyttäen, että teokset ovat taiteilijan luomia tai kopioita, joita on rajoitettu määrä ja joita pidetään alkuperäisinä taideteoksina alan käytännön mukaan (esimerkiksi kopioita on tehty vähäinen määrä tai teokset ovat signeerattuja), jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta sovelletaan seuraavanlaisiin teoksiin:

Jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta ei sovelleta kirjailijoiden eikä säveltäjien alkuperäisiin käsikirjoituksiin.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden sisältö

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloaika

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloajasta säädetään direktiivissä 2006/116/EY, jolla tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajaksi yhdenmukaistetaan 70 vuotta tekijän kuolemasta.

Jälleenmyyntikorvauksen laskeminen

Edunsaajat

Oikeus saada tietoja

Korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat kolmen vuoden ajan jälleenmyynnistä vaatia taidemarkkinoiden ammattilaisilta tietoja, joita tarvitaan jälleenmyyntiin liittyvien korvausten suorittamisen turvaamiseksi.

Kertomus direktiivin soveltamisesta sekä keskeiset periaatteet ja suositukset

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2011 kertomuksen direktiivin soveltamisesta. Siinä ehdotettiin, että perustetaan sidosryhmien neuvotteluryhmä (muun muassa oikeuksia kerääviä ja hallinnoivia elimiä, tekijöitä ja taidemarkkinoiden ammattilaisia, kuten taidekauppiaita, gallerioita ja huutokaupanpitäjiä), jonka tehtävänä on laatia suosituksia jälleenmyyntikorvauksen perintä- ja tulouttamisjärjestelmän parantamiseksi EU:ssa. Näiden organisaatioiden edustajat allekirjoittivat vuonna 2014 ”tekijöiden jälleenmyyntikorvauksia koskevan oikeuden hallinnointia koskevat keskeiset periaatteet ja suositukset”.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Vaikka kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyssä Bernin yleissopimuksessa myönnetään alkuperäisen taideteoksen tekijälle oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, yleissopimus ei ole sitova, minkä vuoksi tietyt EU-maat eivät sovella sitä. Tämän seurauksena sisämarkkinoilla esiintyy esteitä ja kilpailun vääristymistä ja alkuperäisten taideteosten tekijöiden suoja on puutteellista.

KESKEISET TERMIT

Jälleenmyyntikorvausta koskeva oikeus: alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeus saada tietty prosenttiosuus taidemarkkinoiden ammattilaisten (huutokauppakamarien, gallerioiden tai muiden taidemarkkinoiden) teoksen jälleenmyynnissä saamasta hinnasta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/84/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen (EYVL L 272, 13.10.2001, s. 32–36)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Kertomus jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja vaikutuksista (COM(2011) 878 final, 14.12.2011)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/116/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12–18)

Direktiiviin 2006/116/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2019