Valtiontukien valvonta Euroopan unionissa: merkittävä kilpailuun liittyvä kysymys

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 - Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt (valtiontuki)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) valtiontuki kielletään, ellei se ole perusteltua yleisen taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Euroopan komission tehtävänä on varmistaa, että valtiontuki on Euroopan unionin sääntöjen mukaista.

Jotteivat yritykset EU:n sisämarkkinoilla saisi kilpailua vääristäviä valikoivia etuja, valtiontuet on lähtökohtaisesti kielletty. Tietyissä tapauksissa valtion toimet ovat kuitenkin välttämättömiä markkinoiden toimimattomuuden kompensoimiseksi. Komissio varmistaa, että näitä sääntöjä noudatetaan ja poikkeuksia sovelletaan yhtäläisesti koko EU:n alueella. Menettelyistä säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999 sekä sen muutossäädöksissä ja täytäntöönpanoasetuksissa.

Komissio tutkii eri tukiohjelmat

EU-maiden on ilmoitettavauusista tukitoimenpiteistä komissiolle ennen niiden täytäntöönpanoa. EU-maiden on annettava tässä ilmoituksessa kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi tehdä sitä koskevan päätöksen.

Komission on tutkittava myös kaikki saamansa tiedot, jotka koskevat väitettyjä sääntöjenvastaisia tukia eli tukia, jotka on myönnetty ilman komission hyväksyntää. Jos väite on perusteltu, komissio käynnistää alustavan tutkinnan kuten ilmoitettujen tukien tapauksessa.

Komissio myös tarkistaa voimassa olevia tukiohjelmia ja varmistaa, että ne soveltuvat edelleen sisämarkkinoille.

Alustava tutkinta

Jokaisen ilmoituksen jälkeen suoritetaan alustava tutkinta. Vastaanotettuaan täydellisen ilmoituksen komission on kahden kuukauden kuluessa tehtävä jokin seuraavista päätöksistä:

Kysymys ei ole EU:n säännöissä tarkoitetusta tuesta.

Tuki on EU:n sääntöjen mukaista, koska sen myönteiset vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin kilpailua vääristävät tekijät.

On vakavia epäilyksiä siitä, onko toimenpide valtiontukisääntöjen mukainen.

Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa toimenpide voidaan panna heti täytäntöön, mutta kolmannessa tapauksessa komissio käynnistää perusteellisen tutkintamenettelyn.

Muodollinen tutkintamenettely

Päätös tämän menettelyn aloittamisesta toimitetaan asianomaiselle EU-maalle. Päätöksessä esitetään asiaan liittyvät tosiseikat ja oikeudelliset seikat sekä komission alustava arvio. EU-maiden ja muiden asianomaisten osapuolten on esitettävä huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa. Kyseistä EU-maata pyydetään myös kommentoimaan asianomaisten osapuolten toimittamia huomautuksia.

Lopullinen päätös

Muodollisen tutkinnan päätteeksi komissio tekee lopullisen päätöksen. Tutkinnalla voi olla kolme erilaista tulosta:

Myönteinen päätös (toimenpide ei ole valtiontukea tai tuki soveltuu sisämarkkinoille).

Ehdollinen päätös (toimenpide soveltuu sisämarkkinoille, mutta sen täytäntöönpanoon on sovellettava tiettyjä ehtoja).

Kielteinen päätös (toimenpide ei sovellu sisämarkkinoille eikä sitä voida panna täytäntöön).

Menettely voidaan myös päättää, jos kyseinen EU-maa peruuttaa ilmoituksensa.

Tuen takaisin periminen

Jos komissio antaa kielteisen päätöksen jo maksettua tukea koskevassa menettelyssä, se yleensä vaatii kyisestä EU-maata perimään tuen takaisin tuensaajalta (korkoineen). Jos EU-maa ei noudata päätöstä määräajassa, komissio voi antaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tuen takaisinperintään sovellettava vanhentumisaika on 10 vuotta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 659/1999

16.4.1999

-

EUVL L 83, 27.3.1999, s. 1-9

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 734/2013

20.8.2013

-

EUVL L 204, 31.7.2013, s. 15-22

Asetukseen (EY) N:o 659/1999 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Täytäntöönpanosäädökset

Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1-134)

Komission asetus (EU) N:o 372/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta tiettyjen määräaikojen laskemisen, kantelujen käsittelyn ja luottamuksellisten tietojen yksilöimisen ja suojelun osalta (EUVL L 109, 12.4.2014, s. 14-22)

Komission tiedonanto

Komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemiseksi (EUVL C 136, 16.6.2009, s. 3-12)

Viimeisin päivitys: 21.09.2015