Tekijänoikeus ja lähioikeudet: suojan voimassaoloaika

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/116/EY tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa tekijänoikeuden* ja tiettyjen lähioikeuksien* suojan voimassaoloaika.

Direktiivillä kodifioidaan ja kumotaan direktiivi 93/98/ETY, jolla yhdenmukaistettiin tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeuden suojan voimassaoloaika on 70 vuotta

Elokuvan tai audiovisuaalisen teoksen suojan voimassaoloaika on 70 vuotta seuraavista henkilöistä viimeisenä elossa olleen kuolemasta:

Direktiiviä muutettiin direktiivillä 2011/77/EU, jolla pidennettiin musiikkitallenteiden suojan pituutta. Tämä johtuu siitä, että esittäjät aloittavat uransa usein varhain ja tallenteiden, kuten äänitteiden, 50 vuoden suoja-aika ei riittänyt suojaamaan heidän esityksiään koko eliniän ajan. Siksi direktiivillä pidennetään musiikkitallenteiden esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien kesto 50 vuodesta 70 vuoteen.

Direktiivillä 2011/77/EU yhdenmukaistetaan myös tapa, jolla usean tekijän tekemien kappaleiden ja muiden sanoitettujen sävellysten suoja-aika lasketaan. Suojan voimassaolo päättyy 70 vuoden kuluttua viimeisenä elossa olleen henkilön (eli sanoittajan tai säveltäjän) kuolemasta.

Lähioikeudet

Lähioikeuksien (elokuvan tuottajien ja yleisradio-organisaatioiden) suojan voimassaoloaika on 50 vuotta. Tämä lasketaan tapauskohtaisesti esittämisen, julkaisemisen tai tallenteen saataville saattamisen päivämäärästä. Esittäjien ja äänitetuottajien suoja-aika pidennettiin 70 vuoteen direktiivillä 2011/77/EU.

Voimassaoloajan laskeminen

Suojan voimassaoloaika alkaa samanaikaisesti kaikissa EU-maissa. Se lasketaan 1 päivästä tammikuuta sinä vuonna, joka seuraa suojan voimassaolon alkamisen aiheuttanutta tapahtumaa.

Muista kuin EU-maista peräisin olevien teosten suoja

Jos teoksen alkuperämaa ei ole EU-maa ja jos tekijä ei ole EU:n kansalainen, EU:ssa myönnettävä suoja päättyy alkuperämaan suojan päättymispäivänä, mutta suojan voimassaoloaika ei voi olla EU:ssa säädettyä pidempi.

Ilmoittaminen

EU-maiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle viipymättä kaikista hankkeista uusien lähioikeuksien antamiseksi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. tammikuuta 2007 alkaen.

Direktiivillä 2006/116/EY kodifioidaan ja kumotaan neuvoston direktiivi 93/98/ETY, joka oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä vuoteen 1995 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tekijänoikeus: suojaa valmistajien etuja antamalla heille heidän teostensa tai töidensä omistusoikeuden.
Lähioikeudet: suojaavat sellaisten henkilöiden ja elinten oikeudellisia etuja, jotka joko

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/116/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12–18)

Direktiiviin 2006/116/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2019