Bioteknologian keksinnöt: oikeudellinen suoja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/44/EY — bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kansalliset patenttilainsäädännöt bioteknologian keksintöjen osalta.

Siinä määritetään eettisin perustein patentoitavissa olevat keksinnöt sekä keksinnöt, joille ei myönnetä patenttia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuonna 2012 Euroopan komissio perusti asiantuntijaryhmän, joka tarkastelee patenttioikeuden teknistä kehittymistä ja vaikutuksia bioteknologian ja geenitekniikan alalla. Ryhmä avustaa komissiota laatimaan direktiivin 98/44/EY mukaiset kertomukset.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 30. heinäkuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 30. heinäkuuta 2000. Nykyisin sääntöjä pannaan täytäntöön kaikkien EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä.

TAUSTAA

Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

KESKEISET TERMIT

* Biologinen materiaali: kaikki materiaali, joka sisältää geneettistä tietoa ja pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä.

* Biologinen menetelmä: kasvien ja eläinten jalostusmenetelmä on olennaisesti biologinen, jos se perustuu kokonaisuudessaan luonnollisiin ilmiöihin, kuten risteytykseen tai valintaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016