Eurooppaosuuskunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN JA DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Perustaminen

SCE voidaan perustaa

EU-maa voi säätää, että yhtiö, jonka pääkonttori ei ole ETA-alueella, voi osallistua SCE:n perustamiseen, jos

Pääoma

SCE:n pääoman, jota edustavat jäsenten osuudet, on oltava vähintään 30 000 euroa. SCE:llä voi olla rajoitettu osuus sijoittajajäseniä. Sijoittajajäsenet eivät käytä osuuskunnan palveluita, ja heillä on rajoitettu äänivalta.

Verotus

SCE:llä on sama verotuksellinen asema kuin millä tahansa monikansallisella yhtiöllä, ja siksi sen on maksettava veroja maihin, joissa sillä on pysyvä toimipaikka.

Sääntömääräinen kotipaikka

SCE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen EU-maahan ilman, että seurauksena on SCE:n purkautuminen tai uuden yhtiön syntyminen. Sääntömääräisen kotipaikan ja pääkonttorin on sijaittava samassa paikassa.

Purkamis-, selvitys-, maksukyvyttömyys- ja maksujenkeskeytysmenettely

SCE voidaan purkaa

Selvitysmenettelyn, maksukyvyttömyyden tai maksujen lakkaamisen tapauksissa SCE:hen sovelletaan sen maan lakia, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Henkilöstöedustus

Henkilöstöedustusta koskevista järjestelyistä (tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen) on päätettävä jokaisessa eurooppaosuuskunnassa. Näiden järjestelyjen määrittelyssä sovelletaan sen maan kansallisia sääntöjä, joissa pääkonttori sijaitsee, kun kyseessä on SCE, jonka ovat perustaneet

Kertomus

Komission vuonna 2012 julkaisemasta julkiseen kuulemiseen perustuvasta kertomuksestakäy ilmi, että eurooppaosuuskuntia on perustettu suhteellisen vähän. Siinä luvattiin kysyä asianomaisilta osapuolilta, tulisiko sääntöjä yksinkertaistaa ja miten niitä pitäisi yksinkertaistaa.

EU:n puheenjohtajamaan Kyproksella kansainvälisenä osuuskuntien vuonna 2012 järjestämässä konferenssissa päätettiin olla muuttamatta asetusta mutta päätettiin etsiä syitä markkinatoimijoiden huonoon eurooppaosuuskuntien soveltamiseen.

Työryhmä

Vuonna 2013 perustettiin osuuskuntatyöryhmä arvioimaan osuuskuntamuotoisten yritysten erityistarpeita monenlaisten asioiden suhteen, kuten asianmukainen EU:n sääntelykehys, esteiden tunnistaminen kansallisella tasolla sekä osuuskuntien kansainvälistyminen. (Katso kertomus työryhmän keskusteluista ja kokouspöytäkirjat).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA JA DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 18. elokuuta 2003 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 18. elokuuta 2006 mennessä.

Asetusta on sovellettu 18. elokuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Eurooppaosuuskunta

SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä (EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 1435/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston direktiivi 2003/72/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25–36)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o (COM(2012) 72 final soveltaminen, 23.2.2012)

Viimeisin päivitys: 16.03.2016