Eurooppayhtiön säännöt

Eurooppayhtiö (SE) on lainsäädäntökehys, jonka ansiosta yritys voi toimia eri jäsenvaltioissa yhden ohjesäännön alaisena, kuten unionin oikeudessa on määritetty, ja joka on yhteinen kaikille jäsenvaltioille.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä.

Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta.

TIIVISTELMÄ

Eurooppayhtiön säännöt hyväksyttiin vuonna 2001, ja ne tulivat voimaan vuonna 2004, noin kolmekymmentä vuotta sen jälkeen, kun niitä oli ensimmäistä kertaa ehdotettu komissiolle. Sääntöjen luomisen käynnistänyttä asetusta (EY) N:o 2157/2001 (eurooppayhtiöasetus) täydennettiin direktiivillä 2001/86/EY (eurooppayhtiödirektiivi) luomalla säännöt, jotka koskevat henkilöstöedustusta eurooppayhtiössä, ja tunnustamalla siten henkilöstön asema ja rooli yrityksessä.

Luomalla tämän kehyksen EU helpotti sellaisten yritysten toimintaa, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa yhteisön laajuiseksi.

Eurooppayhtiöasetuksen ja kansallisen lain yhdistetty soveltaminen

SE:tä, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, sääntelevät

SE:n perustamista koskevat säännöt

SE perustetaan vähintään kahden yrityksen avulla, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltioissa, mikä tarkoittaa erityisesti, että SE:tä ei voida luoda ilman valmista perustaa. Sen vähimmäispääoma on 120 000 euroa, ja se voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

Yhtiöjärjestysmalli

Yritysmalli

Vaaditut kriteerit

Sulautuminen (eurooppayhtiön muodostamiseksi)

Julkiset osakeyhtiöt

Vähintään kahdella yrityksistä on oltava kotipaikka eri EU-valtioissa.

Eurooppalaisen holding-yhtiön perustaminen

Julkinen osakeyhtiö tai osakeyhtiö

Vähintään kahdella yrityksistä on oltava kotipaikka eri EU-valtioissa, tai vähintään kahdella yrityksistä on vähintään kahden vuoden ajan ollut tytäryhtiö tai sivuliike muussa jäsenvaltiossa.

Eurooppalaisen tytäryhtiön perustaminen

Yhtiöt, yritykset tai muut oikeushenkilöt

Vähintään kahdella yrityksistä on oltava kotipaikka eri EU-valtioissa, tai vähintään kahdella yrityksistä on vähintään kahden vuoden ajan ollut tytäryhtiö tai sivuliike muussa jäsenvaltiossa.

Muuntaminen

Julkinen osakeyhtiö

Yrityksellä on täytynyt vähintään kahden vuoden ajan olla tytäryhtiö muussa jäsenvaltiossa.

Lisäksi eurooppayhtiö voi muodostaa yhden tai useita tytäryhtiöitä, jotka myös ovat eurooppayhtiöitä.

SE:n sääntömääräisen kotipaikan on oltava paikka, jossa sen pääkonttori eli sen todellinen toiminnallinen keskus sijaitsee. SE voi kuitenkin siirtää sääntömääräistä kotipaikkaansa EU:n sisällä purkamatta alkuperäistä yhtiötä uuden muodostamiseksi.

SE:n rekisteröinti ja purkamisen suorittaminen annetaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kaksi mahdollista organisaatiorakennetta

Eurooppayhtiön säännöt voivat perustua kahteen eri järjestelmään, joita ovat

Verotuksen yhdenmukaistamisen puute

SE:t ovat verojen ja maksujen alaisia kaikissa Euroopan unionin valtioissa, joissa niillä on hallintokeskuksia.

Henkilöstöedustus SE:ssä

SE:tä ei voida perustaa, jos henkilöstöedustuksen mallia ei ole valittu johdon ja työntekijöiden välisellä sopimuksella. Tämän sopimuksen on ehdottomasti sisällettävä tiedottamis- ja kuulemismenettelyt ja tarvittaessa henkilöstöedustus SE:n johtoelimissä. Tämä edustus on kuitenkin pakollinen vain, jos työntekijät ovat jo hyötyneet siitä ennen SE:n perustamista.

Jos kaksi osapuolta eivät pysty sopimaan tyydyttävästä järjestelystä, sovelletaan direktiivin liitteessä lueteltuja perusperiaatteita.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2157/2001

8.10.2004

-

EUVL L 294, 10.11.2001

Direktiivi 2001/86/EY

10.11.2001

8.10.2004

EUVL L 294, 10.11.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 885/2004

1.5.2004

-

EUVL L 168, 1.5.2004

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

-

EUVL L 158, 10.6.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen N:o 2157/2001 soveltamisesta (COM(2010) 676 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 30.06.2014