Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2005-2008)

Euroopan unionin on suunnattava politiikkansa talouden ja työllisyyden kasvuun. Näissä talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa näkyy Lissabonin strategian vauhdittaminen. Suuntaviivoissa keskitytään makrotalouspolitiikkaan * sekä niihin toimenpiteisiin ja poliittisiin linjauksiin, joita jäsenvaltioiden on sovellettava, jotta Euroopasta voitaisiin tehdä houkuttelevampi sijoittajille ja työntekijöille (mikrotalouspolitiikka) *.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (vuosiksi 2005-2008) [EUVL L 205, 6.8.2005].

TIIVISTELMÄ

Suositus on osa Lissabonin strategiaa (DE) (EN) (FR): Unionin on otettava käyttöön kaikki keinot, jotta strategian tavoitteet voidaan saavuttaa eli tehdä unionista vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin talous. Suositus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käsitellään makrotalouspolitiikan osuutta Lissabonin strategian vauhdittamisessa ja toisessa toimenpiteitä ja politiikkaa, joita jäsenvaltioiden olisi toteutettava kasvua edistävän osaamisen ja innovoinnin piristämiseksi (mikrotalouspolitiikka *). Talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja niitä täydennetään yhteisön Lissabonin ohjelmalla vuosiksi 2005-2008.

Unionin talouden tila

Suosituksessa käsitellään ensiksi Euroopan talouden nykytilaa. Talouskasvu, joka vuoden 2003 puolesta välistä alkoi päästä vauhtiin, heikkeni vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Tähän olivat syynä ulkoiset tekijät, kuten korkea ja epävakaa öljyn hinta sekä maailmankaupan kasvun hidastuminen. Neuvosto toteaa suosituksessaan, että joidenkin Euroopan talouksien epävakaus johtuu myös rakenteellisista heikkouksista. Bruttokansantuotteen kasvun odotetaan vuonna 2005 jatkuvan maltillisena.

Maailmantalouden kasvuvauhti saavuttaa huippunsa ja kompensoi öljyn korkeampien maailmanmarkkinahintojen hidastavaa vaikutusta. Kotimaisen kysynnän merkitys kasvun edistäjänä EU:ssa kasvaa.

Rakenne- ja makrotalouspolitiikkaa on tarkasteltava raaka-aineiden, erityisesti öljyn, hinnannousua ja teollisuustuotteiden hinnanlaskupaineiden taustaa vasten. Kasvupotentiaalin toteutuminen EU:ssa riippuu näin ollen suuressa määrin liikeyritysten ja kuluttajien luottamuksen lisääntymisestä sekä maailmantalouden suotuisasta kehityksestä, öljyn hinta ja valuuttakurssit mukaan lukien.

EU:n talouden elpymisen hitaus on jatkuva huolenaihe, vaikka työttömyysaste laskeekin arvioiden mukaisesti.

Kasvua ja työllisyyttä edistävä makrotalouspolitiikka

Neuvoston tavoitteena on makrotalouspolitiikka, joka luo olosuhteet kasvun ja työllisyyden edistämiselle ja takaa talouden vakauden. Tähän voidaan vaikuttaa rahapolitiikalla pitämällä huolta hintavakaudesta.

Suosituksessa esitetään kuusi suuntaviivaa, joita jäsenvaltioiden on noudatettava talouspolitiikassaan ja joilla on seuraavat tavoitteet:

- kiinnittävät huomiota julkisen taloutensa finanssipolitiikan kestävyyteen;

- edistävät politiikkaa, joka tukee talouden elpymistä pitkällä tähtäimellä ja varmistaa hintavakauden ja siten lisää yritysten ja kansalaisten luottamusta;

- vievät eteenpäin rakenteellisia uudistuksia;

- varmistavat, että euroalueen vaikutus maailman talousjärjestelmään on oikeassa suhteessa sen taloudelliseen painoarvoon.

Euroopan kasvupotentiaalia lisäävät mikrotaloudelliset uudistukset

Neuvosto arvioi, että Euroopan unionin kasvupotentiaalin lisääminen edellyttää työpaikkojen luomista ja tuottavuuden kasvua. Tutkimukseen ja kehitykseen, innovaatioihin ja koulutukseen tehdyt investoinnit ovat kasvun keskeinen tekijä. Niiden kansainvälistä ulottuvuutta olisi vahvistettava yhteisrahoituksella ja poistamalla tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden esteitä. Neuvosto on esittänyt seuraavat kymmenen mikrotaloudellisten uudistusten suuntaviivaa, joilla on tarkoitus lisätä kasvupotentiaalia:

- parantamalla perusedellytyksiä siten, että yritysten toimintaympäristö on riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva;

- lisäämällä näiden alojen julkisten menojen määrää ja vaikutusta;

- kehittämällä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia;

- kehittämällä ja lujittamalla koulutus- ja tutkimuslaitosten osaamiskeskuksia;

- parantamalla tutkimuslaitosten välistä teknologian siirtoa;

- kehittämällä ja käyttämällä paremmin hyväksi kannustimia yksityisen tutkimus- ja kehitystoiminnan aikaansaamiseksi;

- uudistamalla tutkimuslaitosten ja yliopistojen hallintoa;

- varmistamalla ammattitaitoisten tutkijoiden riittävä määrä.

Keskeiset termit

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston suositus 2007/209/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen tarkistamisesta vuonna 2007 ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen täytäntöönpanosta [EUVL L 92, 3.4.2007].

Neuvosto pyytää, että jäsenvaltiot ryhtyvät suosituksen mukaisiin toimiin tarkistaakseen vuoden 2007 laajat talouspoliittiset suuntaviivansa. Asiakirjan liitteessä eritellään maakohtaiset suositukset.

Jäsenvaltioiden on raportoitava toimistaan seuraavassa vuotuisessa seurantaraportissa, jossa kuvataan, miten Lissabonin strategian puitteissa laadittu kansallinen uudistusohjelma on pantu täytäntöön.

See also

Lisätietoja on seuraavilla verkkosivuilla:

Viimeisin päivitys 03.04.2007