Amsterdamin Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta

Päätöslauselmassa annetaan jäsenvaltioille, neuvostolle ja komissiolle selkeät poliittiset ohjeet, jotta ne panisivat vakaus- ja kasvusopimuksen määräykset täytäntöön tiukasti ja ajallaan. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita pitämään finanssipolitiikkansa terveinä, kun ne ovat siirtyneet talous- ja rahaliiton (EMU) kolmanteen vaiheeseen.

SÄÄDÖS

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta - Amsterdam, 17. kesäkuuta 1997 [EYVL C 236, 2.8.1997].

TIIVISTELMÄ

Päätöslauselmalla luodaan poliittinen perusta vakaus- ja kasvusopimukselle. Siinä annetaan tiukat poliittiset suuntaviivat jäsenvaltioille, komissiolle ja neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa varten.

Jäsenvaltioiden on sitouduttava noudattamaan keskipitkän aikavälin tavoitteita pitää julkisyhteisöjen rahoitusasema lähellä tasapainoa tai ylijäämäisenä. Lisäksi jäsenvaltioiden

Komissio puolestaan

Neuvosto sitoutuu kaikkien toimivaltaansa kuuluvien vakaus- ja kasvusopimuksen osatekijöiden tiukkaan ja oikea-aikaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi neuvoston

Näiden huomioiden johdosta ja vakaus- ja kasvusopimuksesta käydyn keskustelun vuoksi komissio antoi syyskuussa 2004 tiedonannon talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamisesta ja vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon selkeyttämisestä. Tiedonannossa esitetään useita parannusehdotuksia sopimukseen. Komissio kiinnittää huomiota etenkin jäsenvaltioiden taloudelliseen kehitykseen ja julkisen talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä.

Maaliskuun 22. ja 23. päivänä 2005 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtiovarainministerit tekivät poliittisen sopimuksen vakaus- ja kasvusopimuksen paremmasta hallinnoinnista.

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä [EYVL L 209, 2.8.1997]

Tällä asetuksella selkeytetään ja nopeutetaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä siten, että sillä olisi tehokas ennalta ehkäisevä vaikutus.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL L 209, 2.8.1997).

Asetuksen tavoitteena on valvoa jäsenvaltioiden julkisyhteisöjen rahoitusasemaa sekä sovittaa yhteen jäsenvaltioiden talouspolitiikkoja.

See also

Lisätietoja saa seuraavilta verkkosivuilta:

Viimeisin päivitys 04.11.2005