Korjaava osio: Liiallisia alijäämiä koskeva menettely

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Vakaus- ja kasvusopimus on EU:n budjettikurin kiinnekohta. Sopimuksen korjaava osio sääntelee liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, joka mahdollistaa julkistalouden liiallisen alijäämän tai liiallisen julkisen velan nopean korjaamisen.

Asetuksella pyritään selkeyttämään ja nopeuttamaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 126 artiklassa.

Jos jokin EU-maa ei noudata vakaus- ja kasvusopimuksen edellyttämää budjettikuria, siihen saatetaan soveltaa liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, joka on monivaiheinen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Menettelyn käynnistäminen

Vapaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti liiallisia alijäämiä koskeva menettely käynnistetään alijäämää ja julkista velkaa koskevien kriteerien perusteella:

Menettelyn vaiheet

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään, jos alijäämä ei pienene. Euroalueen maille seuraamuksia määrätään asteittain seuraavasti:

Lisäksi kaikkien EU-maiden (Yhdistynyttä kuningaskuntaa (1) lukuun ottamatta) EU:nrakenne- ja investointirahastojen maksusitoumukset tai maksut voidaan keskeyttää. Sakkoja määrätään myös, jos tilastoja on manipuloitu.

Äänestysjärjestelmä

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisista seuraamuksista päätetään yleensä käänteisellä määräenemmistöäänestyksellä. Tämä tarkoittaa, että sakko katsotaan hyväksytyksi, jollei neuvosto päätä määräenemmistöllä hylätä sitä.

Lisäksi vakaussopimuksen allekirjoittaneet 25 maata ovat sopineet käyttävänsä käänteistä määräenemmistöäänestystä jo aiemmin menettelyn kuluessa, esimerkiksi päätettäessä, käynnistetäänkö jotakin EU-maata koskeva liiallisia alijäämiä koskeva menettely.

Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvä jousto

Komissio julkaisi tammikuussa 2015 tiedonannon, jossa annetaan ohjeistusta siitä, miten EU-maat voivat hyödyntää vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisten sääntöjen mukaista joustoa mahdollisimman tehokkaasti edistääkseen rakenneuudistusten tehokasta täytäntöönpanoa sekä investointeja ja ottaakseen huomioon kunkin EU-maan taloudellisen tilanteen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 1. tammikuuta 1999.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6–11)

Asetukseen (EY) N:o 1467/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu versioon tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1173/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1–7)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen (COM(2015) 12 final, 13.1.2015).

Viimeisin päivitys: 22.02.2016(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).